Εφαρμογή σύγχρονων μεταευρετικών τεχνικών Cuckoo Search για την αποδοτική επίλυση του προβλήματος School Timetabling

Application of modern meta-heuristic Cuckoo Search techniques for the efficient solution of the School Timetabling problem (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΒΛΑΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Μπεληγιάννης, Γρηγόριος
 8. Χριστοπούλου, Ελένη | Βενέτης, Ιωάννης
 9. Cuckoo Search | Αναζήτηση κούκου | School Timetabling | Ωρολόγιο πρόγραμμα | Βελτιστοποίηση προγράμματος
 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΛΣ50
 11. 2
 12. 7
 13. 32
 14. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η «Εφαρμογή σύγχρονων μεταευρετικών τεχνικών Cuckoo Search για την αποδοτική επίλυση του προβλήματος School Timetabling».

   Η τεχνική στην οποία βασίζεται είναι ο αλγόριθμός Cuckoo Search όπως προτάθηκε από τους Yang και Deb σε συνδυασμό με τις πτήσεις Lévy. Παρουσιάζονται οι διαφορές του αλγόριθμου Cuckoo Search με άλλους αλγόριθμους που χρησιμοποιήθηκαν παλιότερα για την αποδοτική επίλυση του προβλήματος School Timetabling. Έγινε προσπάθεια να προσαρμοστεί ο αλγόριθμος Cuckoo Search για την επίλυση του προβλήματος παραγωγής σχολικού προγράμματος (School Timetabling). Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με άλλα αποτελέσματα που παρήγαγαν άλλοι αλγόριθμοι.

   Η δημιουργία ωρολογίου προγράμματος σε μια εκπαιδευτική μονάδα είναι μια επίπονη διαδικασία, καθώς υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και παράμετροι που αφορά καθηγητές, αίθουσες, εργαστήρια, συνδιδασκαλίες, επιλεγόμενα μαθήματα, ειδικότητες και  κατευθύνσεις.

  • The subject of this thesis is "Application of modern meta-heuristic Cuckoo Search techniques for the efficient solution of the School Timetabling problem".

   The underlying technique is the Cuckoo Search algorithm as proposed by Yang and Deb combined with Lévy flights. The differences of the Cuckoo Search algorithm with other algorithms previously used to efficiently solve the School Timetabling problem are presented. An attempt was made to adapt the Cuckoo Search algorithm to solve the School Timetabling problem. The results are compared with other results produced by other algorithms.

   Creating a program timetable in an educational unit is a laborious process, as there are many restrictions and parameters regarding teachers, classrooms, laboratories, co-teaching, electives, specializations and directions.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές