Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος σε Εγκαταστάσεις Δικτύου Ύδρευσης

Carbon footprint calculation in water supply facilities (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 9. Κλιματική Αλλαγή | Ανθρακικό Αποτύπωμα | Μέθοδοι Υπολογισμού CO2 | Δίκτυα ύδρευσης
 10. ΔΧΤΔΕ
 11. 11
 12. 56
  • Η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα από την έναρξη της βιομηχανικής εποχής έως σήμερα έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην κατάσταση του κλίματος με την εμφάνιση μεγάλων συγκεντρώσεων στα αέρια του θερμοκηπίου, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας με συνέπεια την επιδείνωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

   Η διεθνής κοινότητα για τον περιορισμό του φαινομένου αυτού, σε συνεργασία με ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες έστρεψε την προσοχή της στην εύρεση λύσεων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό, καθόρισε διεθνείς διακρατικές συμφωνίες και ανέπτυξε πρότυπα προσδιορισμού και υπολογισμού των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου, με αρχικό στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εν συνεχεία τη δημιουργία σχεδίων δράσης για τον περιορισμό μέχρι την επίτευξη μηδενισμού τους. Από την επιδείνωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής πλήττονται και οι υδάτινοι πόροι και δεδομένου ότι το νερό αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας κοινωνικό αγαθό, οι δημόσιες εταιρείες ύδρευσης που το διαχειρίζονται έρχονται αντιμέτωπες με μεγάλες προκλήσεις.

   Ειδικότερα, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί και θέτει ως στόχο τον περιορισμό των εκπομπών, διεθνώς και εγχώρια και καταγράφονται οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων. Πέραν αυτών, λόγω της ιδιότητας του νερού ως υπέρτατο κοινωνικό αγαθό, επιλέχθηκε να διερευνηθεί το πόσο ενεργοβόρες είναι οι δημόσιες εταιρείες ύδρευσης που διαχειρίζονται το νερό, πώς υπολογίζουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα και ποια η αιτία που τις καθιστά ενεργοβόρες.

   Για την πληρέστερη κατανόηση του θεωρητικού μέρους της εργασίας, υπολογίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα δημόσιας εταιρείας στην Ελλάδα που διαχειρίζεται και λειτουργεί δίκτυα ύδρευσης, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το ποια είναι η κύρια πηγή εκπομπών στις εταιρείες ύδρευσης, τη σύγκριση διαφορετικών δικτύων μεταξύ τους και ποιες δράσεις μπορούν να συμβάλουν στη μελλοντική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της υπό εξέταση εταιρείας.

  • The intense human activity from the beginning of the industrial era to the present has brought about significant climate changes with the appearance of large concentrations of greenhouse gases, resulting in the surface temperature increase and consequently worsening the phenomenon of climate change.

   The international community in collaboration with researchers, academics and entrepreneurs, in order to limit this phenomenon, turned their attention to find solutions to create a more sustainable environment. To achieve this, the community defined international interstate agreements and developed standards for the determination and calculation of greenhouse gas emissions, with the initial objective of recording the current situation and then creating action plans to limit them to zero. Water resources are also affected by climate change, and since water is a vital social good, the water utilities face major challenges.

   In particular, in the context of this thesis, the developed legislative framework is presented which aims to limit emissions, internationally and domestically, as well as the methods used as tools to calculate the carbon footprint of businesses are recorded. In addition, due to the property of water as a social good, it was chosen in this thesis to investigate how energy-intensive are the water supply utilities, how their carbon footprint is calculated and the cause for their increased energy consumption.

   A more complete understanding of the theoretical part of this thesis, is conducted through the carbon footprint calculation of a water supply utility in Greece with the aim of drawing conclusions about what is the main source of emissions in water supply utilities, comparing different networks with each other and which actions can contribute to the future reduction of the carbon footprint of the examined utility.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές