Φθορές σε εύκαμπτα και δύσκαμπτα οδοστρώματα και μέθοδοι συντήρησης - αποκατάστασης των

Road damages in flexible and rigid pavements and maintenance - restoration methods. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Mπέσκου, Νίκη
 8. Mπέσκου, Νίκη | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Bλάβες οδοστρώματος | Δύσκαμπτο Οδόστρωμα | Εύκαμπτο Οδόστρωμα, Κόπωση, Αυλακώσεις | Συντήρηση οδοστρώματος
 10. Οδοποιία [60], ΔΧΤ51
 11. 88
  • Σκοπός: Τα οδικά δίκτυα αποτελούν μια ιδιαιτέρως σημαντική κατηγορία των χερσαίων δικτύων μεταφορών και περικλείουν το σύνολο των οδών μιας χώρας, επιχειρώντας να καλύψουν την πληθώρα των αναγκών μεταφοράς εντός αυτής. Η παρούσα εργασία εστιάζει στη μελέτη των οδοστρωμάτων, δηλαδή του τμήματος των οδών, που κατασκευάζονται με στόχο την κυκλοφορία οχημάτων επί αυτών και των οποίων η δημιουργία συνίσταται από τη διάστρωση επάλληλων στρώσεων επί της εδαφικής επιφάνειας.

   Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση: Θέτοντας στο επίκεντρο τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των εύκαμπτων και των δύσκαμπτων οδοστρωμάτων, η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρεί να αποσαφηνίσει το σύνολο των φθορών, που παρουσιάζονται σε αυτά, αλλά και να εξετάσει τους ποικίλους παράγοντες, που συντελούν στην εμφάνιση των βλαβών αυτών σε κάθε τύπο οδοστρώματος. Παράλληλα, κρίνεται ενδιαφέρουσα η παρουσίαση των τεχνικών, που επιλέγονται με στόχο τη θεραπεία και τη συντήρηση των οδοστρωμάτων, αποβλέποντας στην αύξηση του χρόνου ζωής τους, με κύριο μέλημα την ασφαλή χρήση τους.

   Ευρήματα: Η συγκέντρωση πληροφοριών με βάση πρόσφατες μελέτες στο πεδίο αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τη σύσταση των δύο κατηγοριών οδοστρωμάτων και το είδος των φθορών, που δύναται να παρουσιασθούν επί αυτών, αποκαλύπτοντας συγχρόνως τους ποικίλους τρόπους, που εφαρμόζονται κατά τη συντήρηση και την αποκατάστασή τους. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατή η βελτιστοποίηση των εφαρμοζόμενων τεχνικών και η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας των οδοστρωμάτων.

   Πρωτοτυπία / αξία: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση των χαρακτηριστικών των εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων, μέσω της οποίας παρατίθενται σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τη χρήση τους αλλά και τις πιθανές φθορές αυτών. Επιπροσθέτως, μέσω αυτής επιτυγχάνεται μια πλήρης περιγραφή των τεχνικών συντήρησης και θεραπείας των οδοστρωμάτων, συνιστώντας μια δυναμική βάση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των εγειρόμενων φθορών του οδικού δικτύου.

   Λέξεις – Κλειδιά: οδοστρώματα, εύκαμπτα οδοστρώματα, δύσκαμπτα οδοστρώματα, φθορές εύκαμπτων οδοστρωμάτων, φθορές δύσκαμπτων οδοστρωμάτων, τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές