Διαχείριση Αποβλήτων στα Κρουαζιερόπλοια

Waste management in cruise ships (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΛΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 187
 7. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 8. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΥΓΓΟΥΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
 9. Διαχείριση αποβλήτων | Κρουαζιερόπλοιο | Ναυτιλία | Λιμάνια | Περιβάλλον
 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 11. 2
 12. 119
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Είκονες, Γραφήματα
  • Τα κρουαζιερόπλοια παράγουν μεγάλες ποσότητες διαφoρετικών αποβλήτων λόγω του μεγέθους τους και του μεγάλου αριθμού επιβατών και πληρωμάτων που φιλοξενούν. Χωρίς αμφιβολία, η λειτουργία των κρουαζιερόπλοιων πραγματοποιείται σε γραφικά και πολύτιμα, αλλά συχνά ευάλωτα, θαλάσσια οικοσυστήματα. Στόχος της παρούσας εργασίας δεν αποτελεί μόνο η διερεύνηση των τεχνολογικών μέσων και των διεθνών και εθνικών νομοθεσιών που διέπουν τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων αλλά και οι μέθοδοι διαχείρισης που χρησιμοποιούνται στα κρουαζιερόπλοια. Αναλύεται, μια μελέτη περίπτωσης σύγχρονου κρουαζιερόπλοιου μεγάλου μεγέθους που εκτελεί δρομολόγια στην Καραϊβική Θάλασσα. Τα δεδομένα για την παραγωγή αποβλήτων σε μια 10ήμερη κρουαζιέρα τον Απρίλιο του 2023 με 2.526 επιβάτες και 1.285 πλήρωμα, αναλύθηκαν με τη χρήση περιγραφικών στατιστικών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συνολική παραγωγή αποβλήτων στην συγκεκριμένη κρουαζιέρα είναι περίπου 6288 m3 γκρίζου νερού και επεξεργασμένων λυμάτων, 42 m3 πετρελαιοειδών αποβλήτων και 227,3 m3 στερεών αποβλήτων. Τα απόβλητα, είτε αποτεφρώνονται (μέρος των οικιακών και επιχειρησιακών αποβλήτων), είτε απορρίπτονται νόμιμα στη θάλασσα (γκρίζο νερό συν επεξεργασμένα λύματα, νερό υδροσυλλεκτών με ≤5 ppm, λάδι και πολτοποιημένα τρόφιμα), είτε απορρίπτονται σε λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής. Τέλος, αξιολογούνται τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων πλοίων σε Ευρωπαϊκά λιμάνια, οι διαδικασίες συλλογής απορριμμάτων, τα συστήματα καταγραφής απορριμμάτων και οι υπηρεσίες υποστήριξης για την ορθή διαχείριση.

   Συμπερασματικά, η διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οδηγεί στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τα κρουαζιερόπλοια συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας κρουαζιέρας. Αυτό ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών κρατών.


  • Cruise ships generate large amounts of diverse waste due to their size and the large number of both the passengers and the crew they accommodate. Without doubt, cruise ships’ operation takes place in picturesque and valuable, but often vulnerable, marine ecosystems. The objective of this paper is not only to study the technological means and the international and local legislation concerning the procedures of solid, liquid, and gaseous waste management but also the management of methods used on cruise ships. A case study of a modern large cruise ship operating in the Caribbean Sea is then analyzed. Data on waste generation on a 10-day cruise in April 2023 with 2,526 passengers and 1,285 crew were analyzed using descriptive statistics. The results indicate that the total waste generation on this particular cruise was approximately 6288 m3 of gray water and treated sewage, 42 m3 of oily waste, and 227.3 m3 of solid waste. The waste is either incinerated (part of household and operational waste), legally discharged into the sea (grey water plus treated sewage, bilge water with ≤5 ppm, oil, and pulped food waste), or discharged to port reception facilities. In the aftermath, existing ship waste management systems in European ports, ship waste collection procedures, waste recording systems, and support services for proper management were assessed.

   In conclusion, the management of waste, according to international standards, leads to the prevention of marine pollution from cruise ships which contributes to the reduction of the environmental footprint of the cruise industry. This encourages the sustainable development of coastal and island states.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές