«Το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και Τρόποι Αντιμετώπισης Διεθνής εμπειρία και η ελληνική περίπτωση 2002 - 2022»

«The problem of non-performing loans (NPLs) and ways to deal with them: International experience and the Greek case 2002 -2022» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΕΜΣΙΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΛΟΙΖΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΛΟΙΖΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κόκκινα δάνεια, NLP, πιστωτικός κίνδυνος, θεσμικό πλαίσιο «κόκκινων» δανείων, διαχείριση
 10. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
 11. 24
 12. 53
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του πολύπλευρου ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, εξετάζοντας τα αίτια, τις συνέπειες και τα πιθανά μέτρα αντιμετώπισής του. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν σημαντική πρόκληση για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της, εμποδίζοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Η παρούσα μελέτη υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να ρίξει φως στους υποκείμενους παράγοντες που συμβάλλουν στα υψηλά επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, των διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας και των θεσμικών παραγόντων. Στην ανάλυση αυτή εξετάζονται διάφοροι μακροοικονομικοί δείκτες, χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος και παρεμβάσεις πολιτικής. Επιπλέον, αναλύονται οι κοινωνικές συνέπειες των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως το αυξημένο χρέος των νοικοκυριών, η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα, για να αναδειχθούν οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Τέλος, η παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πολιτικής, των ρυθμιστικών πλαισίων και των μηχανισμών διευθέτησης του χρέους που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα.

  • This thesis aims to investigate the multifaceted issue of non-performing loans in Greece, examining the causes, consequences and possible measures to address it. NPLs pose a significant challenge to the Greek banking sector, the economy and society as a whole, hindering financial stability, economic growth and social welfare. This paper adopts an integrated approach to shed light on the underlying factors contributing to the high levels of NPLs in Greece, including the impact of the global financial crisis, structural weaknesses of the Greek economy and institutional factors. This analysis examines various macroeconomic indicators, banking system characteristics and policy interventions. In addition, the social consequences of NPLs, such as increased household debt, poverty and social inequality, are analyzed to highlight the broader socio-economic implications. Finally, this thesis evaluates the effectiveness of existing policy measures, regulatory frameworks and debt settlement mechanisms implemented to address NPLs in Greece.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές