Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΑΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. Μαρινάκος Κωνσταντίνος | Χρήστου Ευάγγελος | Στεργίου, Δημήτρης
 9. ξενοδοχειακός κλάδος | Toυρισμός | ΚΡΙΣΗ | διαχείριση ανθρωπίνων πόρων | Υγειονομική Κρίση
 10. ΔΤΕ50
 11. 9
 12. 31
  • Εισαγωγή: Στη σημερινή περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής, υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης, οι τουριστικές επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να διατηρήσουν το κύρος, την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Ο κλάδος του τουρισμού απαιτεί ισχυρή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να διαχειριστεί επιτυχώς τις κρίσεις και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, παρά τις συνεχείς προκλήσεις και απαιτήσεις.

   Σκοπός: Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί η ανάπτυξη και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση των κρίσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο.

   Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα και τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολόγιου. Ο πληθυσμός της έρευνας συμπεριέλαβε εργαζομένους σε ξενοδοχειακές μονάδες. Ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν η Χαλκίδα και η έρευνα διεξήχθη από 15 έως 25 Απριλίου. Το ερωτηματολόγιο περιείχε τέσσερις ενότητες, που αφορούσαν σε δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, σε στρατηγικές και διαστάσεις της επιχείρησης στα πλαίσια της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, στην ανάληψη δράσεων αναφορικά με ζητήματα των εργαζομένων, καθώς και στην εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και υποστήριξης των εργαζομένων με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων τους έναντι των κρίσεων.

   Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 109 εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές μονάδες στη Χαλκίδα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ήταν γυναίκες, είχαν ηλικία 18–30 ετών και ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ–ΤΕΙ. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες εργάζονταν σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για 3-5 έτη, με προηγούμενη εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο έως 2 έτη και μηνιαίες απολαβές 701–1000 ευρώ. Οι εργαζόμενοι της διοίκησης δήλωσαν στην πλειοψηφία πως η επιχείρηση είχε αναλάβει συστηματικές δράσεις σε ζητήματα που αφορούσαν τους εργαζομένους σε σύγκριση με εργαζόμενους της καθαριότητας. Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός που η ξενοδοχειακή μονάδα εφαρμόζει δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και στήριξης των εργαζόμενων, τόσο αυξάνεται και ο βαθμός που η επιχείρηση έχει αναλάβει δράσεις για ζητήματα εργαζομένων.

   Συμπεράσματα: Η περίοδος της κρίσης φάνηκε πως άλλαξε το κλίμα ανάμεσα στους εργαζόμενους της επιχείρησης. Ωστόσο, η επιχείρηση προχώρησε άμεσα σε ανασχεδιασμό και τροποποιήσεις στην οργάνωση και διοίκηση, ώστε να διαχειριστεί την κρίσιμη κατάσταση.

   Λέξεις –κλειδιά: τουρισμός, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κρίση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

  • Introduction: In today's period of global economic, health and energy crisis, tourism businesses are trying to adapt to changes and maintain their prestige, quality and credibility. The tourism industry requires strong Human Resource Management to successfully manage crises and ensure business sustainability despite ongoing challenges and demands.

   Purpose: The main purpose of this study was to examine the development and management of human resources to deal with crises in the hotel industry.

   Methodology: Primary research was conducted and data was collected using a questionnaire. The research population included employees in hotel units. The location of the survey was Chalkida and the survey was conducted from 15 to 25 April. The questionnaire contained four sections, which related to demographic data of the participants, strategies and dimensions of the business in the context of the economic and health crisis, the taking of actions regarding employee issues, as well as the implementation of information, training and support actions for employees with in order to improve their capacities against crises.

   Results: 109 hotel workers in Chalkida participated in the survey. Most of the workers were women, aged 18–30 and graduated from universities and colleges. Most participants worked in a 4-star hotel for 3–5 years, with up to 2 years of previous experience in the hotel industry and monthly earnings of 701–1000 euros. The management workers stated in the majority that the company had taken systematic actions on issues concerning the workers compared to cleaning workers. It was found that the greater the degree to which the hotel unit implements actions to inform, train and support employees, the greater the degree to which the company has undertaken actions on employee issues.

   Conclusions: The crisis period seemed to change the climate among the company's employees. However, the company immediately proceeded to redesign and modify the organization and management in order to manage the critical situation.

   Keywords: tourism, hotel, crisis, human resource management

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές