ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

URBAN INTERVENTIONS WITH AN EMPHASIS ON GREEN SPACES ,AS A MEANS OF SUSTAINABLE CITY DEVELOPMENT (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΟΥΡΓΑ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 9. ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,ΑΠΟΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 11. 3
 12. 13
 13. 123
 14. ΠΙΝΑΚΕΣ ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ,ΑΡΘΡΑ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,EXEL,ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,ΣΚΙΤΣΑ,ΣΧΕΔΙΑ,ΕΙΚΟΝΕΣ
 15. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • Η διπλωματική εργασία διερευνά το ζήτημα των αστικών παρεμβάσεων ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων ,δίνοντας έμφαση στη συνεισφορά των πράσινων χώρων.Αρχικά γίνεται εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση σε άρθρα περιοδικών,πρακτικά συνεδρίων,πολιτικές,νομοθεσίες και άλλα δημοσιεύματα που άπτονται της αποσαφήνισης και κατανόησης επιμέρους θεμάτων της διπλωματικής εργασίας.Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιπτώσεις παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό την ενίσχυση του αστικού πράσινου και της βιωσιμότητας μιας πόλης-περιοχής γενικότερα.Έχοντας ως αφετηρία την πόλη της Κέρκυρας ,καταγράφονται και παρουσιάζονται οι κύριοι χώροι αστικού πρασίνου.Με σκοπό την αποτύπωση της άποψης των πολιτών της Κέρκυρας σε σχέση με ποιοτικά χαρακτηριστικά του αστικού -περιαστικού πρασίνου της περιοχής,καταρτίζεται και διεξάγεται έρευνα ερωτηματολογίου,τα αποτελέσματα του οποίου καταδεικνύουν τη σημασία των χώρων πρασίνου για τους πολίτες και τα οφέλη που έχουν στην καθημερινότητα τους.Με βαση την γνώση και την κρίση της συγγραφέος ,τα στοιχεία της βιβλιογραφικής επισκόπησης και τα αποτελέσματα της έρευνας ερωτηματολογίου,παρουσιάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις στους χώρους αστικού πρασίνου με σκοπό την βελτιστοποίηση του ρόλου του για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.Τέλος γίνεται συζήτηση επί των αποτελεσματων της εργασίας ,παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνησή της ,και αναφέρονται αναπάντητα ερωτήματα και αδυναμίες καθώς και προτασεις για μελλοντική έρευνα και πιθανές εφαρμογές των αποτελεσμάτων της.

  • The thesis explores the issue of urban interventions as means of sustainable development of cities ,emphasizing the contribution of green spaces .Initially ,as extensive bibliographic review is carried out in journal articles ,conference proceedings,policies,legislations and other publication related to the clarification and understantig of indivitual topics of the thesis.Then,cases of interventions in the urban fabric and presented with the aim of strengthening the urban greenery and the sustainability of a city -region in general.In order to derive the option of citizens of Corfu in relation to the quality characteristics of the urban -peri-urban greenary in the area ,a questionaire survey is prepared and conducted ,the result of which demostrate the importance of green spaces for citizens and the benefits they have in their daily lives.Based on the author is Knowledge in the field ,the field ,the data from the literature review and the resaults of the questionnaire survey,specific interventions in urban green spaces are presented in order to optimize their roles for the sustainable development of the area .Finally ,there is a discussion no the results of the work ,the most important conclusions obtained from is prepration are presented ,and unanwered questions and weaknesses are mentioned ,as well as suggestions for future research and possible applications of its results.  

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές