Επιπτώσεις εργασιακής αβεβαιότητας λόγω οικονομικής, ενεργειακής και υγειονομικής κρίσης και συμβολή ΔΑΔ στην ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων: Μελέτη Περίπτωσης Εργαζομένων 4* και 5* Ξενοδοχείων Χαλκιδικής

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 8. ΛΑΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Στεργίου, Δημήτρης | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | Κριση | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KΡΙΣEΩΝ | ΔAΔ | ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ | Eυεξία | ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ | Toυρισμός | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 10. ΔΤΕ50
 11. 1
 12. 14
 13. 45
  • Εισαγωγή: Η εργασιακή ανασφάλεια αυξάνεται σε περιόδους κρίσεων, όπως συμβαίνει και στη σημερινή υγειονομική και οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιπτώσεις της εργασιακής αβεβαιότητας επηρεάζουν τον εργαζόμενο σε κάθε πτυχή της καθημερινής του ζωής. Οι ψυχικές επιπτώσεις θεωρούνται μείζον ζήτημα και απαιτούν άμεση και αποτελεσματική διαχείριση. Η συμβολή της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι σπουδαία και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.   

   Σκοπός: Βασικός σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστούν οι επιπτώσεις της εργασιακής αβεβαιότητας λόγω οικονομικής, ενεργειακής και υγειονομικής κρίσης και η συμβολή της ΔΑΔ στην ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων.

   Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε η έρευνα επισκόπησης, τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολόγιου, που δοκιμάστηκε πιλοτικά σε μικρό δείγμα εργαζομένων για να εντοπιστούν παραλείψεις και τυχόν λάθη. Το ερωτηματολόγιο περιείχε τρία μέρη, που αφορούσαν σε δημογραφικά στοιχεία, στην εργασιακή πραγματικότητα και την εργασιακή ικανοποίηση. Για τη συλλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

   Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 108 εργαζόμενοι 4* και 5* αστέρων της Χαλκιδικής. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, είχαν ηλικία από 28 – 32 ετών και ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ. Οι περισσότεροι εργάζονταν σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, εργάζονταν στην υποδοχή, εργάζονταν σε αυτή την ξενοδοχειακή μονάδα 1-3 χρόνια, είχαν προηγούμενη εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο έως 1 έτος, εργάζονταν ημερησίως 8 ώρες και ελάμβαναν μισθό 701-1000 ευρώ.

   Συμπεράσματα: Προέκυψε ότι οι απόφοιτοι Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τους αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι σε 5* ξενοδοχεία ήταν πιο ικανοποιημένοι από τον μισθό τους σε σύγκριση με αυτούς που εργάζονταν σε 4* ξενοδοχείο. Αυτοί που είχαν ηλικία 47-50 ετών ένιωθαν σε μεγαλύτερο βαθμό εργασιακή πραγματικότητα από αυτούς που είχαν ηλικία 33-37 ετών. Οι εργαζόμενοι των 5* ξενοδοχείων ένιωθαν σε μεγαλύτερο βαθμό εργασιακή αβεβαιότητα από αυτούς των 4* ξενοδοχείων. Δε βρέθηκε επίδραση της εργασιακής πραγματικότητας στην εργασιακή ικανοποίηση.

   Λέξεις –κλειδιά: εργασιακή ανασφάλεια, ψυχικές επιπτώσεις, κρίσεις, τουρισμός, ξενοδοχειακές μονάδες

  • Introduction: Job insecurity increases in times of crisis, as it happens in the current health and economic crisis that is affecting workers worldwide. The effects of job uncertainty affect the worker in every aspect of their daily life. The psychological effects are considered a major issue and require immediate and effective management. The contribution of Human Resources Management to the mental health of employees is important and necessary for every business.

   Purpose: The main purpose of the study was to examine the effects of job insecurity due to the economic, energy and health crisis and the contribution of HRD to the mental health and well-being of employees.

   Methodology: Survey research was used, data was collected using a questionnaire, pilot tested on a small sample of employees to identify omissions and any errors. The questionnaire contained three parts, related to demographic data, work reality and job satisfaction. Stratified sampling was used to collect the sample.

   Results: 108 4* and 5* star employees of Halkidiki participated in the survey. Most of the participants were women, aged between 28-32 years old and university graduates. Most worked in a 5-star hotel, worked at the reception, worked in this hotel unit for 1-3 years, had previous experience in the hotel industry up to 1 year, worked 8 hours a day and received a salary of 701-1000 euros.

   Conclusions: It emerged that Primary Education graduates were more satisfied than Secondary Education graduates. Employees in 5* hotels were more satisfied with their salary compared to those working in 4* hotels. Those who were 47-50 years old felt a greater degree of work reality than those who were 33-37 years old. Employees of 5* hotels felt more job insecurity than those of 4* hotels. No effect of work reality on job satisfaction was found.

   Keywords: job insecurity, psychological effects, crises, tourism, hotel units

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές