Διερεύνηση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Κατοικίας για τις (4) Κλιματικές Ζώνες της Ελλάδας σε Συνάρτηση με τον Προσανατολισμό του και την Υιοθέτηση Παθητικών Προσεγγίσεων Ηλιασμού και Σκιασμού

An analysis of the Energy Efficiency of a Residential Building for the 4 Climatic Zones of Greece in Relation to its Orientation and the Adoption of Passive Solar Design Strategies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΒΑΝΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Κάρολος-Νικόλαος Κοντολέων
 8. Σταματία Κοντογιάννη | Ευθύμιος Ζέρβας
 9. Βιοκλιματικός σχεδιασμός | Κλιματική ζώνη | Προσανατολισμός | Συντελεστές σκιασμού | Ενεργειακές απαιτήσεις κτιρίου | Εξοικονόμηση ενέργειας
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
 11. 1
 12. 18
 13. 15
 14. Περιλαμβάνει: Εικόνες, Σχήματα, Πίνακες και Διαγράμματα
  • Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με χρήση κατοικίας κατά την υιοθέτηση παθητικών προσεγγίσεων ηλιασμού και σκιασμού σε συνάρτηση με τον προσανατολισμό του για τις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας. Η μελέτη διενεργήθηκε με την εξέταση μιας εκτεθειμένης όψης του κτιρίου σε κάθε κλιματική ζώνη και προσανατολισμό, διαφορετικής θερμομονωτικής προστασίας και ποσοστού ανοίγματος, υπό την επιρροή διαφορετικών συντελεστών σκιασμού περιόδου θέρμανσης και ψύξης. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν οι μεταβολές στις τιμές των ετήσιων ενεργειακών απαιτήσεων θέρμανσης και ψύξης των περιπτώσεων του υπό μελέτη κτιρίου. Ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης και των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-K.Eν.A.Κ. 1.31_Μάρτιος2018.
   Τα αποτελέσματα των τιμών των ετήσιων ενεργειακών απαιτήσεων θέρμανσης και ψύξης των περιπτώσεων του κτιρίου που μελετήθηκε παρουσιάζονται γραφικά και αναλύονται ώστε να διερευνηθεί η επιρροή των παθητικών προσεγγίσεων ηλιασμού και σκιασμού σε συνάρτηση με τις μεταβλητές (α) τον προσανατολισμό της επιφάνειας, (β) τη θερμομονωτική επάρκεια της επιφάνειας και (γ) το ποσοστό ανοιγμάτων της επιφάνειας για τις (4) κλιματικές ζώνες της Ελλάδας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ένα κτίριο με ελεγχόμενο σκιασμό συγκριτικά με ένα κτίριο χωρίς σκιασμό ή με λανθασμένο σκιασμό μπορεί να αναβαθμιστεί ενεργειακά πλέον της μίας ενεργειακής κατηγορίας.
   Τα ανωτέρω αποτελέσματα οδηγούν σε συμπεράσματα τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των κτιρίων, καταρχήν χωρίς τη χρήση τεχνητών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων διατηρώντας τις συνθήκες θερμικής άνεσης των χρηστών τους. Η σωστή επιλογή των στοιχείων βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των φορτίων θέρμανσης και ψύξης.

  • Ιn the present study, the energy efficiency of a residential building is examined when adopting passive solar and shading approaches in relation to their orientation for the climate zones of Greece. The study was carried out by examining one exposed face of the building in each climate zone and orientation, varying its thermal insulation characteristics and opening percentage under the influence of different heating and cooling season shading coefficients, in order to investigate the changes in the values of the annual heating and cooling energy requirements of the building. The calculation of the energy efficiency and the energy requirements of the building were carried out using the TEE-K.Eν.A.K. 1.31_March2018 software.
   The results of the building simulation concern the values of the heating and cooling energy requirements of the studied cases. The results are represented diagrammatically and analyzed in order to investigate the influence of passive solar and shading approaches in relation to the variables: (a) the orientation of the surface, (b) the thermal insulation adequacy of the surface and (c) the percentage of surface openings, for the 4 climate zones of Greece. From the tables and diagrams it follows that a building with controlled shading compared to a building without shading approaches or with incorrect shading approaches can be energy upgraded by more than one energy category.
   The above results lead to conclusions that aim to improve the environmental design of buildings, as first consideration without the use of artificial heating and cooling systems, in order to reduce energy requirements and maintain the thermal comfort conditions of their users. The correct selection of bioclimatic design building elements is an effective tool for achieving energy savings in buildings and reducing heating and cooling loads.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές