Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας βασισμένη στον Παγκόσμιο Ιστό για τη σχεδίαση και διεξαγωγή οικονομικών πειραμάτων

Design and implementation of world wide web platform for designing and conducting economic experiments. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 1-49
 7. Τζαγκαράκης, Εμμανουήλ
 8. Παξιμάδης, Κωνσταντίνος | Καναβός, Ανδρέας
 9. Big-five personality test | Z-tree | taskz
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 11. 9
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέονται με το Big Five
   Personality Test, το λογισμικό Z-Tree και taskz και τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου Big Five Personality Test για ενσωμάτωση στην πλατφόρμα taskz.

   Ξεκινώντας με το Big Five Personality Test, αναλύουμε τις πέντε βασικές διαστάσεις της
   προσωπικότητας: δεκτικότητα στην εμπειρία, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια,
   συγκαταβατικότητα και νευρωτισμό. Εξετάζουμε τη σημασία και τις εφαρμογές αυτών των διαστάσεων στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως στην επιλογή καριέρας, στη συμβατότητα στις σχέσεις και στην αυτογνωσία.

   Στη συνέχεια, εξετάζουμε το λογισμικό Z-Tree, το οποίο σχεδιάστηκε για οικονομικά
   πειράματα. Αναλύουμε τη λειτουργία του και παρέχουμε παραδείγματα εφαρμογών του στον οικονομικό τομέα. Εξηγούμε πώς το λογισμικό Z-Tree μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή πειραμάτων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Παρουσιάζουμε την web based εφαρμογή taskz η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την διεξαγωγή οικονομικών πειραμάτων όπως και το Z-tree.

   Το τρίτο μέρος της εργασίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου Big
   Five Personality Test και την ενσωμάτωσή του στην εφαρμογή taskz. Εξετάζουμε τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την αξιολόγηση της προσωπικότητας των χρηστών.
   Συνοψίζοντας, αυτή η εργασία παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του Big Five
   Personality Test, των λογισμικών Z-Tree και taskz και της δημιουργίας ενός
   ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας. Εξετάζει τη σημασία τους σε
   διάφορους τομείς και πώς μπορούν να εφαρμοστούν για αξιολόγηση, έρευνα και προσωπική ανάπτυξη

  • The present work examines a wide range of topics related to the Big Five Personality Test, the Z-Tree software, and taskz, as well as the creation of a Big Five Personality Test questionnaire for integration into the taskz platform.

   Starting with the Big Five Personality Test, we analyze the five fundamental dimensions of personality: openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. We explore the significance and applications of these dimensions in understanding human behavior, such as career choice, relationship compatibility, and self-awareness.

   Next, we delve into the Z-Tree software, which was designed for economic experiments. We explain its functionality and provide examples of its applications in the economic sector. We describe how Z-Tree software can be used for conducting experiments and analyzing results. We also introduce the web-based application taskz, exclusively designed for conducting economic experiments, similar to Z-Tree.

   The third part of the dissertation focuses on creating a Big Five Personality Test questionnaire and integrating it into the taskz application. We examine the steps required for questionnaire creation and how it can be effectively utilized for assessing users' personalities.

   In summary, this paper provides a comprehensive overview of the Big Five Personality Test, the Z-Tree and taskz software, and the creation of a personality assessment questionnaire. It explores their significance in various fields and how they can be applied for assessment, research, and personal development.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές