Ανάλυση κινδύνων και μέτρων ασφαλείας σε εργοτάξια φυσικού αερίου και η επιρροή τους στην παραγωγική διαδικασία

Risk analysis and safety measures in natural gas construction sites and their influence on the production process (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΧΑΓΙΑ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ
 9. Εργατικά Ατυχήματα, Επαγγελματικές Ασθένειες, Διερεύνηση Αιτιών, Μέτρα Πρόληψης, Φυσικό Αέριο, Κατασκευαστικός τομέας
 10. ΔΧΤΔΕ_Διπλωματική εργασία
 11. -
 12. 7
 13. 70
  • Η διπλωματική αυτή αποτελεί μια εργασία αναφορικά με την αξιολόγηση των κινδύνων σε ένα εργοτάξιο. Συγκεκριμένα, η διπλωματική επικεντρώνεται στα εργοτάξια φυσικού αερίου και στην πρόληψη κινδύνων σε αυτά. Στη διπλωματική αναλύονται τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει η επιχείρηση να εφαρμόσει έτσι ώστε να προλάβει τους κινδύνους και για να μην υπάρχει επίπτωση στην παραγωγική διαδικασία της. Το φυσικό αέριο είναι ένα ορυκτό καύσιμο που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, αλλά μπορεί επίσης να περιέχει άλλα αέρια όπως αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο. Η διαδικασία παραγωγής του περιλαμβάνει την εξερεύνηση του σημείου γεώτρησης, την εξόρυξη, την επεξεργασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή του στους τελικούς καταναλωτές. Σε αυτή την εργασία επίσης αναλύεται το εργοτάξιο ως χώρος εργασίας, ως προς τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την εργασία, τις προδιαγραφές της τοποθεσίας, τους χώρους αποθήκευσης και γενικότερα την ασφάλεια των εργαζομένων. Επίσης παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το φυσικό αέριο σε έναν χώρο εργασίας. Αυτοί οι κίνδυνοι έχουν διαφορετικό βαθμό επικινδυνότητας και μπορούν να συμβούν παράλληλα. Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι πολλές φορές συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στο συγκεκριμένο κλάδο και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιχείρηση. Τέλος, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις τέτοιων γεγονότων και γίνεται μια σύγκριση των δεδομένων άλλων χωρών και των πολιτικών που έχουν εφαρμόσει για την αντιμετώπιση και την ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων κινδύνων. Αυτές οι περιπτώσεις παρουσιάζονται στο πέμπτο κεφάλαιο πριν τα συμπεράσματα, τα οποία συγκεφαλαιώνουν τους κινδύνους στο εργοτάξιο φυσικού αερίου.

  • This dissertation is a work on risk assessment in a construction site. Specifically, this research focuses on natural gas construction sites and risk prevention. This thesis analyzes the safety measures that the company should implement in order to prevent risks on the construction site and to avoid any impact on its production process. Natural gas is a fossil fuel that consists primarily of methane, but may also contain other gases such as ethane, propane, and butane. Its production process includes exploration of the drilling point, extraction, processing, transportation, storage and distribution to end consumers. This work also analyzes the construction site as a workplace, in terms of the risks presented during work, the specifications of the site, the storage areas and in general the safety of the workers. Also presented are the risks associated with natural gas in a workplace. These risks have different degrees of dangerousness and can occur in parallel. The literature has shown that many times such events occur in the specific industry and have a significant impact on the business. Finally, the effects of such events are presented and a comparison is made based on data of other countries and the policies they have implemented in order to deal and minimize potential risks. These cases are presented in the fifth chapter before the conclusions, which summarize the risks in the natural gas construction site.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές