Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εξορυκτικής βιομηχανίας και ειδικότερα στο εργοστάσιο εξόρυξης μεταλλευμάτων της IMERYS που εδρεύει στη νήσο Μήλο

Health and Safety in the mining industry and in particular at the IMERYS ore mining plant located on the island of Milos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΥΔΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΠΕΣΚΟΥ, ΝΙΚΗ
 9. Υγιεινή, Ασφάλεια, εξορυκτική βιομηχανία, εργοστάσιο εξόρυξης μεταλλευμάτων της IMERYS, κίνδυνοι, στρατηγικές ενίσχυσης Υγιεινής και Ασφάλειας
 10. Νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία και Υγιεινή και Ασφάλεια στα τεχνικά έργα
 11. 2
 12. 77
 13. Έρευνα μέσω ανάλυσης ερωτηματολογίων κλειστου τύπου με τη μέθοδο SPSS. Περιλαμβάνει γραφήματα και πίνακες
  • Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις πρακτικές Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο της εξορυκτικής βιομηχανίας και ειδικότερα στο εργοστάσιο εξόρυξης μεταλλευμάτων της IMERYS που εδρεύει στη νήσο Μήλο. Τα ευρήματα δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των ανησυχιών για την ανθρώπινη υγεία στις κοινότητες που ασχολούνται με την εξορυκτική δραστηριότητα, όταν λαμβάνονται συλλογικά. Η μελέτη εφάρμοσε μια ποσοτική ερευνητική έρευνα, με δείγμα 46 συμμετεχόντων που εργάζονται στο εργοστάσιο εξόρυξης μεταλλευμάτων της IMERYS. Η μελέτη ανακάλυψε την ύπαρξη διαχείρισης συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας, ενώ η κυρίαρχη αιτία ατυχημάτων προέρχεται από φυσικούς, μηχανικούς, χημικούς, βιολογικούς, θορύβους, εργονομικούς και ψυχολογικούς κινδύνους. Επίσης, η μελέτη εντόπισε υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης και στρατηγικών για την ενίσχυση των πολιτικών Υγιεινής και Ασφάλειας στο εργοστάσιο εξόρυξης. Η μελέτη προτείνει αυξημένη εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, αυξημένη χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και συχνή συμπερίληψη τεχνολογίας drone στην παρακολούθηση της κανονιστικής συμμόρφωσης της εξορυκτικής δραστηριότητας για την επίτευξη των προτύπων πρακτικών Υγιεινής και Ασφάλειας.


  • The purpose of this research was to examine Health and Safety practices in the mining industry and in particular at the IMERYS ore mining plant located on the island of Milos. The findings provide a comprehensive picture of human health concerns in mining communities when taken collectively. The study applied a quantitative research survey, with a sample of 46 participants working in the IMERYS ore mining plant. The study discovered the existence of Health and Safety management systems, while the dominant cause of accidents comes from physical, mechanical, chemical, biological, noise, ergonomic and psychological hazards. Also, the study identified a high level of compliance and strategies to strengthen Health and Safety policies at the mining plant. The study suggests increased safety training, increased use of personal protective equipment and frequent inclusion of drone technology in monitoring mining regulatory compliance to achieve Health and Safety practice standards.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές