Υπολογισμός Αποτυπώματος Άνθρακα στις Καλλιέργειες της Ελιάς, του Πορτοκαλιού και του Αμπελιού

Carbon Footprint Calculation in Agricultural Crops of Olive, Orange and Vineyard (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Δημήτριος Τσεσμελής
 8. Δημήτριος Τσεσμελής | Ιωάννης Σέμπος | Ευθύμιος Ζέρβας
 9. Φαινόμενο του θερμοκηπίου | Κλιματική αλλαγή | Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου | Αποτύπωμα άνθρακα | Υπολογισμός αποτυπώματος άνθρακα | Ευφυής Γεωργία | Μηδενικό ισοζύγιο
 10. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού
 11. 2
 12. 10
 13. 52
  • Η αγροτική παραγωγή και κατ' επέκταση ο αγροδιατροφικός τομέας συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς οι καλλιεργητικές πρακτικές και εισροές αποτελούν πηγές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Η παραγωγή τροφίμων αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή και γενικότερα από την πιθανή μελλοντική υπερθέρμανση του πλανήτη καθώς η ποσότητα, η ποιότητα και το είδος των τροφίμων εξαρτώνται από τις κλιματικές διακυμάνσεις. Η παραγωγικότητα των καλλιεργειών επηρεάζεται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες όπως τη θερμοκρασία του αέρα, τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, την ένταση και τη διάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας, τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα καθώς και την ένταση και τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η αγροτική δραστηριότητα μπορεί να συνδράμει δραστικά στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, μέσω συγκεκριμένων τεχνικών δέσμευσης και υπολογισμού άνθρακα, αξιοποιώντας εξοπλισμό και εφαρμογές ευφυούς γεωργίας ή γεωργία ακριβείας και μέσα από ενδεδειγμένες καλλιεργητικές πρακτικές μειωμένων εισροών με στόχο τη διατήρηση ή την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που στόχο έχει, μεταξύ άλλων, το αγροδιατροφικό σύστημα να καταστεί πρότυπο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των τροφίμων, η πρωτογενής παραγωγή αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 (κλιματική ουδετερότητα). Ο υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα, παρέχει τη δυνατότητα για μια συνολική μέτρηση και αποτίμηση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του CO2 σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή καλλιέργειας. Παράλληλα, αποτελεί ένα σύγχρονο και πολύτιμο εργαλείο που θα συμβάλει καταλυτικά στη προσπάθεια για μετάβαση προς μια γεωργία χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία που έχει ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε τρεις σημαντικές καλλιέργειες, της Ελιάς, της Πορτοκαλιάς και του Αμπελιού σε ότι αφορά τις μελλοντικές αγροτικές δραστηριότητες, υιοθετώντας βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές προσδίδοντας έτσι θετικό πρόσημο σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

  • Agricultural production and, by extension, the agri-food sector adds significantly to the greenhouse effect, as cultivation practices and inputs are sources of greenhouse gas emissions. Food production is expected to be severely affected by climate change and more generally the putative future global warming as the quantity, quality and type of food depends on climate variability. Crop productivity is directly affected by weather conditions such as air temperature, atmospheric precipitation, the intensity and duration of solar radiation, concentration of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere, and the intensity and duration of extreme weather events. The carbon footprint could be drastically reduced by proper agricultural activity, such as implementing appropriate carbon sequestration practices and carbon calculation methods, by using intelligent or precision agriculture equipment and applications, and appropriate reduced-input farming practices that contribute to maintaining or increasing quantity and improving quality of production. In the context of the European Green Deal, which aims, among other things, to make the agri-food system a model in terms of environmental protection and food safety, primary production is expected to play a key role in achieving net zero balance of greenhouse gas emissions by 2050 (climate neutrality ). Calculating the carbon footprint provides the opportunity of an overall measurement and valuation of the emitted greenhouse gases (mainly the emission of CO2) at the level of a field or crop. In addition, it is an innovative and valuable tool which can contribute significantly to the effort of transitioning to a low and zero emission agriculture. This papper attempts to highlight the importance of calculating the environmental footprint for three crops, Olives, Oranges and Vines in terms of future agricultural activities, by adopting sustainable farming practices and thus, giving a positive sign to economic, social and environmental level.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές