Ροφητικά υλικά στην επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων με εφαρμογή στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)

Sorbent materials in the treatment of liquid industrial waste with application in Hellenic Aerospace Industry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΛΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Καραπαναγιώτη, Χρυσή-Κασσιανή
 8. Καραπαναγιώτη, Χρυσή-Κασσιανή | Συγγούνη, Βαρβάρα
 9. Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα | Προσρόφηση | Ενεργός άνθρακας | Ιπτάμενη τέφρα | Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
 10. Διαχείριση αποβλήτων
 11. 17
 12. 59
 13. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Σχεδιάγραμμα
  • Η ραγδαία αύξηση της αστικοποίησης καθώς και η ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου δημιούργησαν τεράστιες ποσότητες λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με αποτέλεσμα την απόρριψη τους σε επιφανειακούς και υπόγειους υδροφορείς, καθιστώντας τον βιομηχανικό κλάδο ως τον κυριότερο ρυπαντή του περιβάλλοντος, λόγω της ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν τα απόβλητα στην ποσότητα και την σύστασή τους. Τα αεροπορικά υλικά απαιτούν ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία και βελτίωση των μηχανικών αντοχών τους εξαιτίας των έντονων καταπονήσεων που δέχονται στην διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι ειδικές χημικές διεργασίες που απαιτούνται πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β παράγοντας μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων με αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη επεξεργασίας τους. Σκοπός της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη της διεργασίας προσρόφησης με κύρια προσροφητικά υλικά τον ενεργό άνθρακα και την ιπτάμενη τέφρα για την επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Αρχικά δόθηκαν τα φυσικά χαρακτηριστικά των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων όπως: περιεχόμενο ολικών στερεών, χρώμα, οσμή, θερμοκρασία και θολότητα. Ακολούθησαν τα χημικά χαρακτηριστικά : οργανικά χαρακτηριστικά, πτητικές οργανικές ουσίες VOC και ανόργανα συστατικά. Τέλος δόθηκαν τα βιολογικά χαρακτηριστικά : βακτήρια, αρχαία, μύκητες, πρωτόζωα, ιοί, μικροφύκη, έλμινθες. Ακολουθούν οι μέθοδοι επεξεργασίας τους (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια) και η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση αυτών για την ορθή διαχείρισή τους. Αναλύθηκαν οι βασικές αρχές της διεργασίας προσρόφησης (εξώθερμη διεργασία), οι ιδιότητες, η σύνθεση και οι εφαρμογές του ενεργού άνθρακα και της ιπτάμενης τέφρας για την επεξεργασία και αφαίρεση επικίνδυνων και βλαβερών ουσιών από τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα, που ανακύπτουν από τις εκάστοτε δραστηριότητες της Ε.Α.Β.
  • The rapid increase in urbanization as well as the development of the industrial sector have created huge amounts of sewage and industrial liquid waste which are discharged into surface and underground aquifers. As a result, the industrial sector is the main polluter of the environment, due to the diversity of the waste in their quantity and composition. Aircraft materials require strong anti-corrosion protection and improvement of their mechanical strength due to the intense stresses they endure during their operation. The special chemical processes required are carried out at H.A.I facilities producing large quantities of liquid waste resulting in the imperative need for their treatment. The purpose of this master's thesis is to study the adsorption process with activated carbon and fly ash as the main adsorbent materials for the treatment of liquid industrial waste. Initially, the physical characteristics of liquid industrial waste were given like: total solids content, colour, odour, temperature and turbidity. The chemical characteristics followed: organic characteristics, volatile organic substances VOCs and inorganic components. Finally, the biological characteristics were given: bacteria, archaea, fungi, protozoa viruses, microalgae, helminths. Here are their processing methods (primary-secondary-tertiary) and their reuse and recovery for their proper management. Then the basic principles of the adsorption process (exothermic process), the properties, the composition and the applications of activated carbon and fly ash for the treatment and removal of dangerous and harmful substances from the liquid industrial waste arising from the activities of H.A.I, were analyzed.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές