Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

THE CONTRIBUTION OF BANKS TO THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - FINANCIAL PRODUCTS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΙΩΚΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 9. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΤΡΑΠΕΖΕΣ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
 10. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΡΑΔΕ
 11. 2
 12. 70
  • Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίως δεκαετιών είναι εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι η κλιματική αλλαγή, έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα, οι οποίες επιπτώσεις γίνονται ολοένα και συχνότερες τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως από το 1970 και μετά τα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο εκκίνησαν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, μέσω της θέσπισης / συμφωνίας κάποιων βασικών αρχών και κανόνων οι οποίοι αφορούσαν στην προστασία των περιβαλλοντικών δομών. Το αποτέλεσμα εφαρμογής των εν λόγω αποφάσεων ταυτίζεται στις μέρες μας με την τάση για στροφή της ανθρωπότητας στην βιώσιμη (αειφόρο) ανάπτυξη, η οποία αποτελεί τον τρόπο κάλυψης των ανθρωπίνων αναγκών χωρίς να επηρεάζει σημαντικά (χωρίς να θέτει σε κίνδυνο) το περιβάλλον γενικά. Μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης επιτυγχάνεται εύλογη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς προβλήματα και κινδύνους προερχόμενους από την κλιματική αλλαγή.

   Είναι γεγονός ότι τα τραπεζικά ιδρύματα και γενικότερα ο χρηματοπιστωτικός κλάδος μέσω της λειτουργίας του, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της κύριας δραστηριότητάς του που δεν είναι άλλη από την συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση των επιχειρήσεων και οργανισμών και την κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό ορθή κατανομή των πόρων στην αγορά. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι οι τράπεζες μέσω των χρηματοδοτήσεων που παρέχουν στους οικονομικούς συντελεστές  συμβάλλουν στην χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και κατ’ επέκταση στην προώθηση έργων βιώσιμης (πράσινης) ανάπτυξης. Είναι επίσης γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει μία στροφή στην πράσινη τραπεζική (Green Banking) προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τα λειτουργικά και λοιπά τους κόστη και κινδύνους και να βελτιώσουν τη φήμη τους στην αγορά, μέσω της συμβολής τους στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

   Στο σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι διοικήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων οφείλουν να θέσουν κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και να προωθήσουν αρχές και κανόνες κοινωνικής ευθύνης, οι οποίοι θα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

   Παρόλο που τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες καταβάλλουν πολύ σημαντικές προσπάθειες να παρέχουν στο προσωπικό τους εκπαιδευτική παιδία και κουλτούρα σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, φαίνεται ότι το προσωπικό δεν συμβαδίζει με τους ίδιους ρυθμούς σε θέματα που αφορούν την διαχείριση του περιβάλλοντος.

  • It is a fact that during these past few decades it's obvious, on a worldwide level, that climate change has had some significant effects on human daily life. Those effects are becoming more and more frequent with every passing year. Over the past few decades and mostly after 1970 countries started on a worldwide level, to try and counter the effects of climate change, through the establishment / agreement of some basic rules and principles concerning the protection of environmental structures. The result of the implementation of those decisions is identified today as the tendency of humanity to turn towards sustainable development which is a way to cover human needs without significantly affecting (without endangering) the environment in general. Through sustainable development, reasonable insurance for future generations that will give them the opportunity to cover their needs without problems and dangers coming from climate change is achieved.

   It is a fact that banking institutions and the financial sector in general, through their operations, plays a very important role to promoting sustainable development through their main course of action and activities which is none other than its contribution to the financial development and enlargement of businesses and organizations and, in the maximum way possible, proper allocation of resources in the market. Therefore, it is understandable that banks, through the financing they are providing to the economic factors, add to the financing of investment plans and by extension the promotion of sustainable (green) development. it is also a fact that over the past few years, banks have taken a turn towards Green Banking aiming to minimize the operational and other costs and dangers and to improve their reputation in the market through their contribution to the promotion of sustainable development.

   In the modern and constantly evolving business environment, the administrations of banking institutions should set certain rules of corporate governance and promote principles an rules of social responsibility which will concern the protection of the environment and the promotion of sustainable development.

   Although over the past few years, banks are making a significant effort to provide their staff with education and strengthen their culture in matters of environmental politics, it appears that the staff is not keeping up with the same pace regarding matters that concern environmental management.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές