Περιβαλλοντική Νομοθεσία για τον Σχεδιασμό και τη Συντήρηση Τεχνικών Έργων

Environmental legislation for the design and maintenance of infrastructures (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΔΙΚΑ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 41
 7. ΛΙΩΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΛΙΩΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ
 9. Περιβαλλοντική Νομοθεσία | περιβαλλοντικό δίκαιο | Έργα υποδομής
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 11. 5
 12. 30
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εξέλιξη και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην κατασκευή και στην συντήρηση τεχνικών έργων. Η δεκαετία του 1960 αποτελεί την αρχή της σύγχρονης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία μεταβάλλεται και διαρκώς εξελίσσεται. Το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος είναι επαρκές. Ωστόσο, παρατηρούνται αδυναμίες στην εφαρμογή του. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η κατανόηση της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και του περιβαλλοντικού Δικαίου. Επιμέρους στόχοι είναι η ανάδειξη των δυσκολιών και προκλήσεων εφαρμογής τους στον κατασκευαστικό τομέα καθώς και η ανεύρεση λύσεων για την βελτιστοποίηση των έργων υποδομής.
   Τα έργα υποδομής και η αστικοποίηση εντείνουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και είναι υπεύθυνα σε μεγάλο βαθμό για την ατμοσφαιρική ρύπανσή , καθώς και για την ρύπανση των υδάτων. Υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών είναι αναγκαία η λήψη μέτρων πρόληψης και η εφαρμογής της Αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Σύμφωνα με την Αρχή οι ρυπαίνοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη του κόστους αποφυγής, του περιορισμού και της επανόρθωση της ρύπανσης.
   Εξετάζεται η περίπτωση κατασκευής νέου οδικού δικτύου και μελετώνται μέτρα πρόληψης της ρύπανσης τόσο στην φάση της κατασκευής όσο και της συντήρησής του. Συμπεραίνεται η αναγκαιότητα της μελέτης των περιβαλλοντικών κινδύνων , της ανάλυσης του κύκλου ζωής των δομικών υλικών και της μελέτης διαχείρισης αποβλήτων πριν από την έναρξη κατασκευής των τεχνικών έργων.
   Η Ελλάδα οφείλει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και των πράσινων υποδομών να ανταποκριθεί και να συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο στόχος θα επιτευχθεί με την μείωση των παραγόμενων αποβλήτων , με την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών σε μελλοντικά τεχνικά έργα και κυρίως με την διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

  • The main focus of the present thesis lies on the development and application of European environmental legislation in the construction and maintenance of civil engineering works. The 1960s mark the beginning of modern environmental legislation, which is changing and constantly progressing. The legislative framework for environmental protection is adequate. However, deficiencies in its implementation can be observed. Purpose of the thesis is to acquire knowledge of environmental legislation and environmental law.
   Sub-objectives are to identify the difficulties and challenges of their implementation in the construction field as well as to provide solutions for the optimization of infrastructure projects. Construction and urbanization intensify environmental problems and are highly responsible for both air pollution and water pollution.
   These challenges require preventive measures and the application of the «polluter-pays». principle. According to the principle, polluters are responsible for the costs of preventing, containing and remedying pollution.
   The construction of a new road network is being examined and pollution prevention measures are being studied concerning both the construction and maintenance phases. The necessity of an environmental risk study, a life-cycle analysis of construction materials and a waste management study prior to the start of construction activities is concluded.
   Greece ought to respond and comply with European norms regarding environmental sustainability and green infrastructure. The aim will be achieved by reducing the amount of waste produced, by the reuse of recyclable materials in future construction projects and, above all, by continuous information and awareness-raising among citizens.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές