Τραπεζικές και επενδυτικές συναλλαγές με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Τάσεις, προοπτικές και η αντίληψη των εργαζομένων για τις επερχόμενες αλλαγές στο Τραπεζικό Περιβάλλον.

Banking transactions and investment activities using modern technologies. Trends, perspectives and employees΄ perception of the upcoming changes in the banking environment. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Χύτης, Ευάγγελος
 8. Χύτης, Ευάγγελος | Κοντογιαννάτος, Χαράλαμπος
 9. Ηλεκτρoνική τραπεζική | Τεχνολογική εξέλιξη | Συρρίκνωση Καταστημάτων | Μείωση κόστους | Μείωση προσωπικού
 10. Τραπεζική Διπλωματική Εργασία/ΤΡΑΔΕ
 11. 47
 12. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα και εικόνες.
  • Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των τραπεζικών και επενδυτικών συναλλαγών με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση της τάσης και των προοπτικών που υπάρχουν σε όλο το τραπεζικό περιβάλλον. Επομένως η εν λόγω εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει κατά πόσο οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει τις τραπεζικές και επενδυτικές συναλλαγές αφενός για τους πελάτες και αφετέρου για τους εργαζομένους. Η διεκπαιρέωση του θέματος πραγματοποιήθηκε με χρήση βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αλλά και μέσω της διεξαγωγής μιας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 24 ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ στην έρευνα συμμετείχαν 87 άτομα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών, βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης αφενός για μια μερίδα πελατών στο τραπεζικό σύστημα αλλά αφετέρου, δημιουργεί νέες προκλήσεις και  προβλήματα στο τραπεζικό περιβάλλον. Το συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον επηρεάζει ομάδες καταναλωτών αλλά και εργαζομένους στον κλάδο.

  • The purpose of this masters' thesis is the analysis of banking and investment transactions using modern technologies. More specifically, the investigation of the trend and prospects  that exist throughout of banking environment. Therefore this paper aims to investigate whether modern technologies have affected banking ang investment transactions on the one hand for customers and on the other hand for employees. The processing of the subject was carring out using a literature view, but also  through the conduct of a survey. More specifically, a questionnaire consisting of 24 closed questions was used, while 87 people participated in the research. The results of the research show that the use of new technologies improves the level of services on the one hand for a portion of customers  in the banking system, but on the other hands, creates new challenges and problems in the banking invironment. The constantly changing environment affects consumer groups as well as industry workers.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές