ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΡΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΤΣΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΑΛΕΜΠΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
 9. πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός εμπειρίας, ψηφιακή τεχνολογία, Λακωνία
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 11. 2
 12. 93
  • Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές μορφές τουρισμού,
   η οποία καταγράφει αυξητικές τάσεις, αντικαθιστώντας σταδιακά το πρότυπο του
   μαζικού τουρισμού. Έτσι, όλο και περισσότεροι έρχονται σε μια περιοχή για να
   γνωρίσουν την ιστορία της και να βιώσουν τα καλλιτεχνικά και λοιπά πολιτιστικά
   δρώμενα. Η Ελλάδα αποτελεί μια ιδανική επιλογή πολιτιστικού τουρισμού, λόγω της
   μακραίωνης ιστορίας της και της πλειάδας επιλογών. Μια περιοχή που συγκεντρώνει
   όλα τα θέλγητρα για να αποτελέσει σημείο αναφοράς του πολιτιστικού τουρισμού είναι
   η Λακωνία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει αναδειχθεί αυτή η δυναμικότητα του
   πολιτιστικού τουρισμού και δεν έχει γίνει η κατάλληλη επεξεργασία μιας τουριστικής
   πολιτικής που να προβάλει αυτά τα χαρακτηριστικά της περιοχής.
   Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μελέτη περίπτωσης της Λακωνίας ως τόπου που
   μπορεί να αναπτυχθεί ο πολιτιστικός τουρισμός, δια μέσου της διασύνδεσης των
   σημείων αναφοράς που υπάρχουν στη περιοχή, για τα οποία προτείνεται ο σχεδιασμός
   ενός πολιτιστικού δρόμου. Σε αυτή την διαδρομή, ο επισκέπτης θα αποκτά μια
   μοναδική εμπειρία, απολύτως προσωποποιημένη. Προκειμένου η συνολική αυτή
   εμπειρία να γίνεται περισσότερο ελκυστική, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η
   ψηφιακή τεχνολογία σε όλα τα σημεία επαφής με τον επισκέπτη: στα ξενοδοχεία, τους
   αρχαιολογικούς χώρους, τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα γραφεία τουριστικής
   πληροφόρησης, τους τοπικούς τουριστικούς πράκτορες.
   Στην εργασία επισημαίνονται οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην περιοχή η αύξηση
   του πολιτιστικού τουρισμού, όπου διαπιστώνεται ότι η θετική επίδραση είναι
   σημαντικά μεγαλύτερη από τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις. Επίσης, στην εργασία
   διαπιστώνεται ότι οι τοπικές αρχές της περιφέρειες θα πρέπει να συνεργαστούν και να
   χαράξουν μια κοινή πολιτική, ώστε να προβληθεί ο πολιτισμός ως το κύριο θέλγητρο
   της περιοχής.
   Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας αξιοποιήθηκε η μέθοδος της δευτερογενούς
   έρευνας την οποία και θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο, ενώ προφορικές
   συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τον κ. Δημήτριο Χλωράκο για τα έργα της
   Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ως σύμβουλο προγραμματισμού των τεχνικών
   έργων της Λακωνίας και τον φοιτητή της νομικής Χρήστο Χλωράκο για τα ιστορικά
   στοιχεία της Λακωνίας.

  • Cultural tourism is one of the most important forms of tourism,
   which registers increasing trends, gradually replacing its standard
   mass tourism. So more and more people come to an area to
   get to know its history and experience the artistic and other cultural activities
   events.
   Greece is an ideal choice for cultural tourism, because of
   its long history and the multitude of options. An area that gathers
   all the attractions to be a reference point of cultural tourism are
   Laconia. However, to date this potential has not been demonstrated
   cultural tourism and the proper processing of a tourist has not been done
   policy that highlights these characteristics of the region.
   In this paper, the case study of Laconia is examined as a place where
   cultural tourism can be developed through the interconnection of
   reference points existing in the area, for which the design is proposed
   a cultural road. In this route, the visitor will acquire a
   unique experience, completely personalized. In order to the overall this
   experience to become more attractive, it is necessary to use the
   digital technology at all points of contact with the guest: in hotels,
   archaeological sites, local cultural events, tourist offices
   information, local tourist agents.
   The work highlights the effects that the increase may have on the area
   of cultural tourism, where it is found that the positive effect is
   significantly outweigh any negative effects. Also at work
   it is found that the local authorities of the regions should cooperate and to
   draw up a common policy to promote culture as the main attraction
   of the area.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές