Τίτλος ταινίας: Φαινόmenon Εκλαΐκευση της επιστήμης της φυσικής μέσω της τέχνης του κινηματογράφου

Developing the understanding of the science of physics through the art of cinema (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 40
 7. Δημήτριος Θεοδωρόπουλος
 8. Κινηματογράφος, Σχεδιασμός Φωτισμού, Φως και Σκιά
 9. ΣΦΠΔΕ
 10. 1
 11. 6
 12. 38
  • Τα ερωτήματα τί είναι το φως και τί η σκιά, από πού προέρχονται και πώς δημιουργούνται,
   απασχόλησαν τον άνθρωπο από την αρχαιότητα, πρώτα σε φιλοσοφικό επίπεδο και ύστερα
   σε επιστημονικό επίπεδο. Από τον Πλάτωνα μέχρι τον Νεύτωνα και τον Αϊνστάιν, όλοι
   προσπάθησαν να ερμηνεύσουν και να απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα. Πλέον είναι
   κοινώς αποδεκτό ότι με το φως και τις σκιές γίνονται διακριτά και αντιληπτά τα αντικείμενα
   και οι ιδιότητες τους, όπως π.χ. ο όγκος, το σχήμα, το χρώμα, η υφή, κ.ά. Η θέση της
   φωτεινής πηγής σε σχέση με τα αντικείμενα, το είδος του φωτός (φυσικό, τεχνητό) και η
   κατεύθυνση του φωτός επηρεάζουν το πόσο φωτεινά ή πόσο σκιερά θα είναι αυτά τα
   αντικείμενα, καθώς επίσης και το μέγεθος των σκιών και το είδος τους (μαλακή, έντονη
   κλπ). Στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, πλήθος καλλιτεχνών ασχολήθηκαν με το
   αισθητικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την χρήση και αξιοποίηση των
   διαφόρων τεχνικών φωτισμού και των ιδιοτήτων που προκύπτουν από αυτές.
   Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια σύζευξης των δύο “κόσμων”, της επιστήμης
   και της τέχνης και ιδιαίτερα της τέχνης του κινηματογράφου. Επιδιώχθηκε η καλλιτεχνική
   απόδοση των επιστημονικών εννοιών μέσα από μια προσπάθεια εκλαΐκευσης τους. Το τελικό
   αποτέλεσμα κινηματογραφήθηκε και αποτελεί μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο
   “Φαινόmenon”.
   Η μελέτη πάνω στον ίδιο το σχεδιασμό του φωτισμού αποτελεί εξ ορισμού το βασικό και
   απαραίτητο όρο για τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους που έχει σαν βασικό θέμα το
   φως και τις σκιές και δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή.

  • The questions of what is light and what is shadow, where they come from and how they are
   created, have concerned man since antiquity, first on a philosophical level and then on a
   scientific level. From Plato to Newton and Einstein, everyone has tried to interpret and
   answer these questions. It is now commonly accepted that light and shadows are used to
   distinguish and perceive objects and their properties, such as volume, shape, colour, texture,
   etc. The position of the light source in relation to the objects, the type of light (natural,
   artificial) and the direction of the light affect how bright or how shadowy these objects will
   be, as well as the size of the shadows and their type (soft, intense, etc.). In the development of
   human civilization, numerous artists have been concerned with the aesthetic and artistic
   effect resulting from the use and exploitation of various lighting techniques and the properties
   resulting from them.
   The present work is an attempt to bring together the two "worlds" of science and art,
   particularly the art of cinema. The artistic rendering of scientific concepts was sought through
   an attempt to popularize them. The final result was filmed and constitutes a short film entitled
   "Phenomenon".
   The study on the design of lighting itself is by definition the basic and necessary condition for
   the creation of a short film that has light and shadows as its main theme and could not be
   missing from it.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές