Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στον Τουρισμό - οι απόψεις των εργαζομένων στο νησί της Σκιάθου

Climate change and its impact on tourism - The views of workers on the island of Skiathos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΡ.
 8. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ , ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Καιρός | Κλίμα | Κλιματική αλλαγή | Τουρισμός | Επιπτώσεις | Aειφoρία | Βιωσιμότητα
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 13
 13. 34
 14. Περιλαμβάνει πίνακες, σχήματα, διαγράμματα
 15. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ/ ΣΑΚΚΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ/ ΜΑΙΟΣ 2020
  • Η συσχέτιση μεταξύ καιρού και κλίματος είναι ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό και τις υπαίθριες δραστηριότητες, ειδικά κατά μήκος των ακτογραμμών. Το κλίμα υπαγορεύει το περιβαλλοντικό υπόβαθρο για τις τουριστικές δραστηριότητες και επηρεάζει τη ροή των τουριστών καθ'όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των φυσικών καταστροφών αποτελεί σημαντική απειλή για την παγκόσμια ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου. Η κλιματική αλλαγή, ένα εδραιωμένο φαινόμενο τις τελευταίες δεκαετίες, επηρεάζει τις πιο ευάλωτες τοποθεσίες και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και έρευνας όχι μόνο για τις θετικές αλλά και για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Για τη χώρα μας ο τουρισμός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην οικονομία. Έτσι, τα ελληνικά νησιά βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και η αειφορία του τουρισμού, κυρίως σε αυτές τις περιοχές, αποτελεί πρωταρχικό στόχο τόσο για τη δημόσια όσο και την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Θεμελιώδους σημασίας είναι οι απόψεις των εργαζομένων στον τουρισμό σχετικά με τη σημαντικότητα της βιωσιμότητας του τουρισμού και της υιοθέτησης πρακτικών, που θα οδηγήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Από την διεξαχθείσα έρευνα καθίσταται ξεκάθαρο ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό αναγνωρίζουν από την πλευρά τους την αναγκαιότητα εφαρμογής πρακτικών που θα συμβάλλουν στην αειφορία του τεράστιου αυτού κοινωνικού και οικονομικού φαινομένου. Έκδηλη, όμως, καθίσταται παράλληλα και η άποψη, ότι η κρατική συνεισφορά αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ισόρροπη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, με σκοπό να προσφέρει τα ευεργετικά της οφέλη τόσο στο παρόν όσο και στις ερχόμενες γενιές.
  • Weather and climate correlations are vital for tourism and outdoor activities, especially along the coast. Climate dictates the environmental background for tourism activities and affects the flow of tourists throughout the year. However, the increasing frequency and intensity of natural disasters significantly threaten the development of the global tourism. Climate change, an established phenomenon in recent decades, affects the most vulnerable places and is the subject of debate and research not only in the positive but also in the humanities and social sciences. For our country, tourism is a desicive factor in the economy. The Greek islands are in the foreground and the sustainability of tourism, especially in these areas, is a primary goal for both public and private entrepreneurship. Of fundamental importance are the views of tourism workers regarding the importance of the sustainability of tourism and the adoption of practices that will lead in this direction. From the conducted research it becomes clear that tourism workers recognize the necessity of implementing practices that will contribute to the sustainability of this huge social and economic phenomenon. At the same time, however, the opinion becomes clear, that the state contribution is a fundamental factor as well for the balanced development of the tourism industry, with the aim of offering its benefits both to the present and to future generations.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές