Διερεύνηση του κατά πόσο οι travel bloggers/influencers αποτελούν μέσο επηρεασμού των ανθρώπων ως προς την επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού για διακοπές

Investigation on whether travel bloggers/influencers are a means of influencing people's choice of a holiday travel destination (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. Χρήστου Ευάγγελος
 8. Μαρινάκος Κωνσταντίνος | Στεργίου Δημήτριος
 9. Mέσα κοινωνικής δικτύωσης | Toυρισμός | travel writing, literary reportage, travel blogging, late capitalism, financialisation | Travel Influencers | Social Media Influencers, Authenticity, Gender, Trust, Behavioral Intentions, Influencer Marketing, Greek Market, Credibility, Transparency, Engagement. | travel blogs/vlogs, τουριστικός προορισμός, αντίληψη ταξιδιώτη, ταξιδιωτική απόφαση, αξιοπιστία πληροφοριών | influencers | Ταξίδι | Social Media | Tourism | Organized Trip
 10. Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων/ΔΤΕ61
 11. 35
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Το θέμα διερεύνησης είναι το κατά πόσο οι travel bloggers/influencers αποτελούν μέσο επηρεασμού των ανθρώπων ως προς την επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού για διακοπές.

   Είναι μεγάλη η δημοτικότητα αυτών των ανθρώπων και μέρα με τη μέρα η επιρροή τους αυξάνεται. Όλο και περισσότερα γίνονται τα προφίλ ανθρώπων που αποκτώντας δημοτικότητα, κατευθύνουν με τις επιλογές τους τις προτιμήσεις των ανθρώπων για να επισκεφτούν έναν ταξιδιωτικό προορισμό.

   Από την άλλη μεριά, πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως όλα όσα βλέπουν στα προφίλ αυτά αποτελούν μέρος διαφήμισης, που δεν διαφέρει από όσα υπάρχουν ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ τίθεται λοιπόν το θέμα της αξιοπιστίας και της διαφάνειας.

   Θα εξετάσουμε αρχικά το γιατί οι άνθρωποι ταξιδεύουν. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τον τρόπο λήψης ταξιδιωτικής απόφασης αλλά και τους παράγοντες επηρεασμού όπως οι ιστότοποι, οι πληροφορίες από στόμα σε στόμα, τα social media  και τη Generation Y και τα Social Media.

   Στη συνέχεια θα δούμε πως οι τουριστικοί προορισμοί προσπαθούν να ανταποκριθούν στις συνεχείς αλλαγές ώστε να παραμείνουν σχετικοί. Αυτή η προσαρμογή τους εξετάζεται μέσα από τις συνεργασίες τους με τους travel bloggers/influencers ως παράγοντας επηρεασμού.

   Θα προχωρήσουμε σε ανάλυση των συνεργασιών influencers/travel bloggers με φορείς προβολής τουρισμού, αλλά και την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την αλληλεπίδραση των γενεών και τον τρόπο που οι φορείς τουρισμού χρησιμοποιούν τους  travel bloggers/influencers για τη προβολή τους. Έτσι, θα δούμε πως δημιουργούνται οι στρατηγικές προώθησης.

   Σε αυτό το σημείο είναι που θα εξεταστεί αν αυτές οι στρατηγικές αποτελούν μέσο επηρεασμού ή πραγματική άποψη αλλά και θα γίνει μία συζήτηση για την αξιοπιστία στον ψηφιακό κόσμο.

   Η αξιοπιστία θα αναλυθεί και σε συνάρτηση και με τους ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους και όχι μόνο με τους travel bloggers/influencers.

  • This thesis is part of the postgraduate program in Tourism Business Management at the School of Social Sciences of the Hellenic Open University. The research topic is an investigation on whether travel bloggers/influencers are a means of influencing people's choice of a holiday travel destination.

   The popularity of these people is great and day by day their influence is increasing. There are more and more profiles of people who, gaining popularity, influence with their choices the preferences of people to visit a travel destination.

   On the other hand, there are many who argue that everything they see on these profiles is part of advertising, which is no different from what already exists on social media. So here comes the issue of reliability and transparency.

   We will first consider why people travel. We will then analyze how a travel decision is made but also the influencing factors such as websites, word of mouth, social media and Generation Y and Social Media.

   Then we will see how tourist destinations try to respond to the constant changes in order to remain relevant. This adaptation is examined through their collaborations with travel bloggers/influencers as an influencing factor.

   We will proceed to analyze the collaborations of influencers/travel bloggers with tourism boards, but also the development of social media and the interaction of generations and the way tourism boards use travel bloggers/influencers for their promotion. Thus, we will see how promotion strategies are created.

   It is at this point that it will be examined whether these strategies are a means of influence or a real opinion but there will also be a discussion about credibility in the digital world.

   Credibility will also be analyzed in relation to travel journalists and not just travel bloggers/influencers.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές