Η Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις της στον Κατασκευαστικό Τομέα

Climate Change and its impact on the Construction Sector (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΦΑΡΙΚΑ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Τσιάτας, Γεώργιος
 8. Κλιματική Αλλαγή | Κατασκευαστικός Τομέας | Eπιπτώσεις | Προσαρμογή | Πλημμύρες
 9. Τεχνική της Κατασκευής / ΔΧΤ51
 10. 1
 11. 13
 12. 70
  • Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον ορατή σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς μας. Υψηλές θερμοκρασίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, καταστροφές, ακόμη και θάνατοι, είναι μόνο ένα μέρος αυτών που έχει συναντήσει η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα.

   Μία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι οι πλημμύρες. Αυτές αποτελούν  ένα από τα κοινά φυσικά φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν τεράστιο κίνδυνο σε ανθρώπους και κτιριακά αντικείμενα που βρίσκονται σε πλημμυρικές πεδιάδες. Οι ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις τέτοιων καταστροφών γίνονται αισθητές σε έντονα αστικοποιημένες περιοχές.

   Τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και οι πλημμύρες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς ήδη καταγράφονται σημαντικές ζημιές σε πλήθος υποδομών ανά τον κόσμο. 

   Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Greenhouse Gases - GHG) από τον κατασκευαστικό τομέα πρέπει να μειωθούν, να σταματήσουν και να αντιστραφούν και ταυτόχρονα, τα κτίρια και οι υπόλοιπες υποδομές, πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητά τους για ανθεκτικότητα ενόψει των αναμενόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

  • Climate change is now visible in every aspect of our daily life. High temperatures, extreme weather events, floods, disasters and even deaths are only a part of what humanity has encountered so far.

   One of the effects of climate change is flooding. This is one of the common natural phenomena that can cause enormous danger to people and building objects located in flood plains. The particularly severe effects of such disasters are felt in heavily urbanized areas.

   Both climate change and flooding have a significant impact on the construction sector, as significant damage is already being recorded to a number of infrastructures around the world.

   To address these threats, greenhouse gases (GHG) emissions from the construction sector must be reduced, stopped and reversed, and, at the same time, buildings and other infrastructure must improve their capacity for resilience in the face of the expected impacts of climate change.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές