Υιοθέτηση της τεχνολογίας ΒΙΜ στην ελληνική αγορά

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΕΡΔΑΡΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΒΙΜ, τεχνικά έργα, engineering projects with BIM, future buildings - BIM, BIM Development
 9. ΔΧΤΔΕ
 10. 1
 11. 7
 12. 23
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την υιοθέτηση της τεχνολογίας Building Information Modeling (BIM) στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνικά τεχνικά γραφεία και στοχεύει στην κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης στην εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα, και τη διερεύνηση της περιορισμένης χρήσης του και αξιολόγηση των μελλοντικών προοπτικών του.

   Αρχικά παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση ως μια εισαγωγή στην τεχνολογία BIM και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση της παγκοσμίως με την ενσωμάτωσή της σε εθνικά στρατηγικά προγράμματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνονται τα οφέλη και οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία ΒΙΜ σε διάφορα κατασκευαστικά έργα παγκοσμίως όπως η  ενεργειακή αναβάθμιση, τα ενοποιημένα συστήματα πληροφοριών για έργα κοινής ωφελείας, η μοντελοποίηση πληροφοριών μηχανικών συστημάτων, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας BIM στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) και ο ρόλος του BIM σε βιώσιμες και έξυπνες πόλεις, αλλά επισημαίνονται και τα εμπόδια στην υιοθέτηση του BIM, όπως η ανεπαρκής εκπαίδευση και αντίσταση στην αλλαγή στον κατασκευαστικό κλάδο, τα σφάλματα λογισμικού, έλλειψη προτύπων BIM και υψηλό κόστος λογισμού με περιορισμένη κρατική υποστήριξη. Επίσης επισημαίνονται οι αυξανόμενες δραστηριότητες ανασυγκρότησης στην Ελλάδα με την αξιοποίηση της τεχνολογίας BIM σε έργα μεγάλης κλίμακας όπως η Γραμμή 4 του Μετρό και το Ελληνικό, γεγονός που υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της μελέτης της υιοθέτησης BIM στο ελληνικό πλαίσιο.

   Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 172 μηχανικούς, στη συνέχεια παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και πέντε συνεντεύξεις με ειδικούς της τεχνολογίας BIM. Η στατιστική ανάλυση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της υιοθέτησης του BIM στην Ελλάδα, την εξοικείωση των μηχανικών και  , ενώ οι συνεντεύξεις αποκαλύπτουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την τεχνολογία BIM. Οι συνεντεύξεις υπογραμμίζουν τη σημασία του BIM για την επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας, αποδοτικότητας χρόνου και βελτιωμένης ποιότητας του έργου. Τονίζουν επίσης την ανάγκη για ενισχυμένη τεχνογνωσία, κατάρτιση και επενδύσεις σε τεχνολογικές λύσεις στον ελληνικό κατασκευαστικό τομέα.

   Συμπερασματικά υπογραμμίζεται η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και υιοθέτηση του BIM στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η τεχνολογία BIM, η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τον κατασκευαστικό κλάδο, να προωθήσει βιώσιμες πρακτικές και να βελτιώσει τις κτιριακές υποδομές προς όφελος των τελικών χρηστών. Ενώ η Ελλάδα ήταν σχετικά πιο αργή στην υιοθέτηση του BIM σε σύγκριση με άλλες χώρες, τα ευρήματα υποδηλώνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον και αρχικές προσπάθειες για την εφαρμογή του BIM, ιδιαίτερα σε έργα μεγάλης κλίμακας.

  • This research paper investigates the adoption of Building Information Modeling (BIM) technology in the Greek construction industry, focusing on Greek technical companies. The study aims to understand the current status of BIM application in Greece, explore the reasons for its limited use, and evaluate its future prospects.

   The paper begins with a comprehensive literature review that introduces BIM technology and highlights its increasing global adoption, particularly through integration into national strategic programs in European Union countries. The review emphasizes the benefits and possibilities offered by BIM in diverse construction projects worldwide, including energy upgrading, integrated information systems for utility projects, information modeling of mechanical systems, BIM's integration in life cycle assessment (LCA), and its role in sustainable and smart cities. Additionally, the review identifies barriers to BIM adoption, such as inadequate training and resistance to change within the construction industry, software issues, absence of BIM standards, high computational costs, and limited government support. The study also discusses notable BIM-utilizing reconstruction activities in Greece, such as the Metro Line 4 and Ellinikon project, further underscoring the importance of studying BIM adoption in the Greek context.

   To gather primary data, a survey questionnaire was administered to 172 engineers, and the results were subjected to statistical analysis. Additionally, five experts in BIM technology were interviewed to gain further insights. The statistical analysis provides valuable information on the current state of BIM adoption in Greece and engineers' familiarity with the technology. The interviews shed light on the challenges and opportunities associated with BIM adoption. They emphasize the significance of BIM in improving communication, time efficiency, and project quality. Furthermore, the interviews underscore the need for enhanced knowledge, training, and investment in technological solutions within the Greek construction sector.

   In conclusion, this study highlights the need for further development and adoption of BIM in Greece. By addressing the identified challenges and capitalizing on the opportunities presented by BIM technology, Greece can strengthen its construction industry, promote sustainable practices, and enhance building infrastructure for end users' benefit. Although Greece has been relatively slower in adopting BIM compared to other countries, the findings suggest an increasing interest and initial efforts to implement BIM, particularly in large-scale projects.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές