Ο ρόλος των εναλλακτικών καυσίμων για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στον τομέα της ναυτιλίας

The Role of Alternative Fuels in Reducing Carbon Footprint in the Shipping Industry (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΖΑΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Μαρνέλλος, Γεώργιος
 8. Κασσωμένος, Παύλος
 9. Εναλλακτικά καύσιμα | Ανθρακικό αποτύπωμα | Ναυτιλία | Παγκόσμιο εμπόριο | Οικονομία | Ενεργειακή μετάβαση | Ρυθμιστικό πλαίσιο | Περιβαλλοντικά πρότυπα | Μετασκευή πλοίων | Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 10. Διαχείριση Αποβλήτων / ΔΙΑ61
 11. 73
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές στο παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομία, επισημαίνοντας το υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα της ναυτιλίας λόγω της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η εργασία εξετάζει πιθανές λύσεις μέσω εναλλακτικών καυσίμων και συστημάτων μετατροπής ενέργειας, με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση και την ανθρακική ουδετερότητα.
   Παράλληλα, αναδεικνύονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται για την εφαρμογή των εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία, όπως η έλλειψη κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου και οι ανεπάρκειες σε περιβαλλοντικά πρότυπα. Επίσης, αναφέρονται τα δύσκολα προβλήματα που προκύπτουν κατά την μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, όπως οι απαιτούμενες επενδύσεις, η μετασκευή πλοίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάγκη επανεκπαίδευσης του πληρώματος.
   Τέλος, επισημαίνεται η έλλειψη διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των εναλλακτικών καυσίμων και τα περιβαλλοντικά τους αποτελέσματα, καθώς και η δυσκολία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους.

  • The current paper examines the significant role played by maritime transportation in global trade and the economy. It highlights the high carbon footprint of the shipping industry due to the use of fossil fuels. The thesis explores potential solutions through alternative fuels and energy conversion systems, with a focus on energy transition and carbon neutrality.
   Furthermore, it identifies the challenges faced in implementing alternative fuels in the shipping sector, such as the lack of suitable regulatory frameworks and deficiencies in environmental standards. The thesis also addresses the complex issues that arise during the transition to alternative fuels, including the required investments, retrofitting of vessels and infrastructure, crew retraining, and the need for equipment and process recertification.
   Lastly, it emphasizes the absence of international standards for the safety of alternative fuels and their environmental impact assessment, highlighting the difficulty in evaluating their environmental consequences.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές