Ανάπτυξη συστήματος δημοπρασιών για δήμους βασισμένο σε αρχιτεκτονική Microservices.

Development of an Auction based system for municipalities based on Microservices architecture. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΝΕΛΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Παπαμιχαήλ, Γεώργιος
 8. Παπαμιχαήλ, Γεώργιος | Μαυρομμάτης, Γεώργιος | Βασιλακόπουλος, Μιχαήλ
 9. Auction based software | Vickrey auctions | Microservices | Scaling | Modularity | Async communication | Domain Driven Design | Clean Architecture | Golang
 10. ΠΛΣ60
 11. 1
 12. 21
  • Η διπλωματική εργασία στοχεύει στο σχεδιασμό και τη δημιουργία συστήματος όπου δημότες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπηρεσίες/εργασίες, ο εκάστοτε δήμος θα μπορεί να παρακολουθεί αυτές τις αιτήσεις, να τις βγάζει σε δημοπρασία, εξωτερικοί οργανισμοί να κοστολογούν τις εργασίες και να κάνουν προσφορά για να τις αναλάβουν. Οι επιλεγμένοι οργανισμοί θα εκτελούν τις εργασίες τηρώντας τις προδιαγραφές που τίθενται από τις αντίστοιχες συμβάσεις (SLAs). Η μελέτη βασίζεται σε μικροϋπηρεσίες και έχει σχεδιαστεί για ευελιξία, υψηλή διαθεσιμότητα και συνεχή παράδοση. Επιπλέον, παρουσιάζεται η υλοποίηση και ανάπτυξη ενός μέρους του πλαισίου καθαρής αρχιτεκτονικής, ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντική εκμετάλλευση και επεκτασιμότητα.

  • The thesis aims to design and create a system where citizens can submit requests for services, each municipality will be able to monitor these requests, put them out to auction, external organizations can cost the works and make a bid to undertake them. The selected organizations will perform the work in accordance with the specifications set by the respective contracts (SLAs). The study is based on microservices and is designed for flexibility, high availability and continuous delivery. In addition, the implementation and development of a part of the clean architecture framework is presented, paving the way for future exploitation and extensibility.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές