Η εμπειρία της κατοικίας μέσα από τον σχεδιασμού του φυσικού/τεχνητού φωτιτισμού

The experience of housing through the design of natural/artificial light (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΛΑΣΙΑ ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΟΥ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Ντόβρος, Βασίλειος
 8. Ντόβρος, Βασίλειος | Σκάλκου, Αικατερίνη
 9. Συμπεριφορισμός Behaviorismus | Οπτική αντίληψη | Σχεδιασμός φωτισμού | Κατοικία
 10. Σχεδιασμός Φωτισμού / ΣΦΠΔΕ
 11. 2
 12. 21
 13. 27
  • Αναζητώντας την πληροφορία που συνδέει τον σχεδιασμό φωτισμού και το τελικό φωτιστικό αποτέλεσμα, προκύπτει η αναγνώριση ενός κενού που απορρέει από την ψυχολογική ανάγκη. Η ψυχολογική πτυχή αποτελεί μία από τις βάσεις προς το τελικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού φωτισμού, που μαζί με συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχεδιασμού (πρότυπα/μέθοδοι) θα καλύψουν τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Οτιδήποτε βιώνουμε και γίνεται αντιληπτό, υπάρχει για τον καθένα ξεχωριστά λόγω συγκεκριμένου υποβάθρου, ψυχολογικού, εμπειρικού, γνωστικού, σωματικού/ αισθητηριακού/φυσιολογίας του καθενός. Το άτομο επιδιώκει μέσα από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την εκάστοτε δραστηριότητα. Το φως ως κύριο μέσο στην οπτική αντίληψη καθιστά ορατό κάθε τι που βιώνουμε γύρω μας. Η ένταση φωτισμού η θερμοκρασία και τα λοιπά ποιοτικά χαρακτηριστικά του φωτισμού είναι συνδεδεμένα με τις δραστηριότητες που ορίζει το άτομο για κάθε χώρο στην κατοικία.
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, σκοπός είναι να προσδιοριστεί η έννοια της κατοικίας σε συνάρτηση με τον φωτισμό, μέσω μιας δεδομένης θεώρησης της οπτικής αντίληψης, τον συμπεριφορισμό. Μέσα από την προσέγγιση και την ανάλυση της συγκεκριμένης κατεύθυνσης ψυχολογίας, καταγράφονται στοιχεία που συνδέονται με τη θεωρία του φωτισμού, τα οποία και εξελίσσουν την ανάπτυξη της διπλωματικής εργασίας. Η διάρθρωσή της ξεκινά με την έννοια του φωτός και τη διαδικασία της όρασης, εξελίσσεται μέσα από την οπτική αντίληψη και τη σύνδεση με τον συμπεριφορισμό και αναπτύσσεται στην έννοια της κατοικίας και τον σχεδιασμό φωτισμού μέσα από την παρατήρηση της συμπεριφοράς/δράσης του οργανισμού, η οποία αποτελεί και το πρακτικό κομμάτι της εργασίας. Το πρακτικό κομμάτι περιλαμβάνει την ποσοτική έρευνα ερωτηματολογίου μέσα από το μοντέλο του συμπεριφορισμού. Ακολουθεί η ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων μέσα από σχηματικές απεικονίσεις και καταγραφή των συμπερασμάτων του ερωτηματολογίου. Οι προβληματισμοί που προκύπτουν μετά το πέρας του πρακτικού κεφαλαίου της εργασίας, αφορούν περισσότερο το κομμάτι της θεωρίας της ψυχολογίας και τη δυνατότητα περαιτέρω μελέτης μέσα από εναλλακτικό τρόπο έρευνας και συλλογής
   πληροφοριών.

   Η βιβλιογραφική μελέτη και η κριτική παράθεση ανάλογων ερευνών που υποστηρίζουν το αντικείμενο μελέτης αποτελούν βασικό κομμάτι της μεθοδολογίας της παρούσας
   διπλωματικής εργασίας.

  • Looking for information about the lighting design and the final lighting result, the recognition of a gap resulting from the psychological need, arises. The psychological aspect is one of the bases towards the final result in lighting design, which together with specific design guidelines (standards/methods) will meet the needs of the end user. Whatever we experience and perceive exists for each individual due to a specific background, psychological, experiential, cognitive, physical/sensory/physiological. The individual seeks through the configuration of the environment the appropriate atmosphere for the activity at hand. Light, as the main medium in perception, makes visible everything we experience around us. Light intensity, temperature and other qualitative characteristics of lighting are linked to the activities that the individual defines for each space in the home.

   n this thesis, the purpose is to define the concept of housing in relation to lighting, through a given view of visual perception, the behaviorism. Through the approach and analysis of this particular direction of psychology, elements related to the theory are recorded, which develop the development of the thesis. Its structure starts with the concept of light and the process of vision, evolves through visual perception and the connection with behaviorism, and develops into the concept of housing and lighting design through the observation of the behavior/action of the organism, which is the practical part of the thesis. The practical part includes the quantitative questionnaire survey through the behaviorism model. This is followed by data analysis through schematic illustrations and recording of the questionnaire findings. The reflections that emerge after the conclusion of the practical chapter of the thesis, concern more the theoretical part of psychology and the possibility of further study through an alternative way of research and collection of information.

   The literature study and the critical citation of similar research supporting the object of study is a key part of the methodology of this thesis.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές