Λογιστικός χειρισμός χρηματοοικονομικών μέσων των Τραπεζών και ο αντίκτυπος στις Λογιστικές Καταστάσεις

The Accounting treatment of Banks' financial instruments and their impact on the Financial Statements (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΒΑΚΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Κουναδέας, Θεόδωρος
 8. Αγγελοπουλος, Ελευθέριος
 9. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9 | ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 9, Αναγνώριση, Επιμέτρηση, Ταξινόμηση, Απομείωση, Λογιστική Αντιστάθμισης, Παράγωγα, Γνωστοποιήσεις, Κεφαλαιακή επάρκεια, Σύμφωνα της Βασιλείας | Κερδοφορία τραπεζών | Εύλογη Αξία | Αποτελέσματα | κεφαλαιακή επάρκεια | Σύμφωνο Βασιλείας - Basel
 10. Τραπεζική
 11. 16
 12. 27
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με την επίδραση της εφαρμογής του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς 9 στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών σε αντικατάσταση του προκατόχου του ΔΛΠ 39. Ο κύριος στόχος του ΔΠΧΑ 9 είναι η πληρέστερη απεικόνιση του πιστωτικού κινδύνου σε χρηματοοικονομικά μέσα και πιο συγκεκριμένα εισάγει νέους λογιστικούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση, επιμέτρηση, ταξινόμηση και απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων.

   Γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου των χρηματοοικονομικών μέσων και των επιπτώσεών τους στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και των επιπτώσεων της εφαρμογής στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει επίσης τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και των ανοιγμάτων (NPEs) και αναλύει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην προσπάθεια βελτίωσης της  κερδοφορίας τους και της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

   Επίσης αναδεικνύει την τεράστια προσπάθεια από τις τράπεζες για να μπορέσουν να παράσχουν νέες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις ώστε στηρίξουν την οικονομία. Τα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ και η Βασιλεία όσον αφορά τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, αναδεικνύουν την ανάγκη ανεύρεσης νέων κεφαλαίων για την στήριξη της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

  • This paper deals with the impact of the application of the international financial reporting standard 9 on the financial statements of the banks in replacement of its predecessor IAS 39. The main objective of the IFRS 9 is the most complete depiction of credit risk in financial instruments and more specifically introduces new accounting rules about recognition, measurement, classification, and impairment of financial instruments.

   An extensive report is made on how to calculate the credit risk of financial instruments and their effects on the financial statements, as well as the effects of the application on the capital adequacy of the banks. This paperwork also presents the amount of legacy nonperforming loans (NPLs) or exposures (NPEs) and analyses the danger that are facing banks to improve their profitability and their capital adequacy.

   There has been a huge effort by the banks to be able to provide fresh credit and support the economy. The stricter regulators are among IFRS and Basel principals in their minimum capital ratio requirements, the higher the need for fresh capital for the banks.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές