Η αναγκαιότητα των Συμφώνων Βασιλείας και η προσαρμογή των Ελληνικών Τράπεζων στα νέα πρότυπα

THE NECESSITY OF BASEL REGULATIONS AND THE ADAPTATION OF GREEK BANKS TO THE NEW STANDARDS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 8. ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Χρηματοπιστωτικό σύστημα | Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι | Σύμφωνα Βασιλείας | Ελληνικό τραπεζικό σύστημα | Συστημικές τράπεζες
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (ΤΡΑ)
 11. 12
 12. 5
 13. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • <p>Στη εργασία αυτή, πραγματοποιείται μία ανάλυση, αναφορικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής των συμφώνων της Βασιλείας και την επίδραση τους, στην εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Αρχικά, γίνεται μία ιστορική αναδρομή στο χρήμα ως μέσο συναλλαγών και την εξελικτική του πορεία, μέχρι και τη δημιουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έπειτα, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού, ο τρόπος λειτουργίας του και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους χρήστες του. Στη συνέχεια, γίνεται καταγραφή των κινδύνων που ελλοχεύουν σε ένα τέτοιο σύστημα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί, στην όλη λειτουργία του. Στην επόμενη ενότητα, αναλύονται τα σύμφωνα της Βασιλείας, τα οποία δημιουργήθηκαν προκειμένου να αποτρέψουν τους παραπάνω κινδύνους. Ξεκινώντας, γίνεται αναφορά στο πρώτο σύμφωνο που υπογράφηκε στη Βασιλεία, την Βασιλεία Ι, βάσει της οποίας έγινε μία πρώτη προσπάθεια, για την δημιουργία κοινών εποπτικών κανόνων για όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, με σκοπό την προστασία τους, από τους κινδύνους που παραμόνευαν. Ακολουθεί η ανάλυση του δεύτερου συμφώνου που υπογράφηκε, η &nbsp;Βασιλεία ΙΙ και πώς τροποποιήθηκε το σύμφωνο αυτό, όταν ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2008. Τέλος, περιγράφεται το σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ, το οποίο ήρθε να καλύψει τα κενά των προηγούμενων διατάξεων των συμφώνων και να συμβάλει στην βελτίωση της ασφάλειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ανάπτυξη του, μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κινδύνων. Στην τελευταία ενότητα, εξετάζεται η προσαρμογή στα νέα πρότυπα των διατάξεων της Βασιλείας, των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, από το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, μέχρι σήμερα. Αρχικά, περιγράφεται η δημιουργία και ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και η συμβολή της, στην αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων, που αποτελούσαν «αγκάθι» στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Στη συνέχεια αναγράφονται οι νόμοι του ελληνικού κράτους και οι πράξεις διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με τους οποίους ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Βασιλείας στις ελληνικές τράπεζες. Τέλος, γίνεται σύγκριση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας για κάθε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες από το 2008 μέχρι και το 2021, με τα ελάχιστα όρια που τίθενται από τα σύμφωνα της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ, προκειμένου να δούμε τον βαθμό προσαρμογής τους σε αυτά και εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα.</p>
  • <p>This thesis carries out an analysis on the necessity of the Basel accords and their impact in the evolution of the Greek banking system. It begins with a historical review of money, which started to be used in commodity trading and its evolutionary path, up to the creation of the financial system. Then, the characteristics of this system, its mode of operation and the advantages it offers to its users are being described. Hereupon, the work records the risks that lurk in such a system and the effects these risks may have on its entire operation. In the next section, the Basel accords, which were created to prevent the above risks, are analyzed. Firstly, the thesis touches on the first accord signed in Basel, Basel I, which was a first attempt to create common supervisory rules for all banking institutions, to protect them from the risks that were lurking. Next, an analysis of the second signed accord Basel II, and how that accord was amended when the global financial crisis broke out in 2008, is being made. Finally, the thesis describes the Basel III accord, which came to cover the gaps of the previous ones and to contribute to the improvement of the safeness of the financial system and its development, through the effective handling of risks. In the last section, the thesis examines the adaptation to the new standards of the Basel provisions, of the four Greek systemic banks, from the outbreak of the global financial crisis in 2008, until today. First, it describes the purpose of the creation of the European Banking Union and its contribution to deal with the banking crises that were a “thorn” in the economic development of the Eurozone member countries. Then, the thesis lists the laws of the Greek government and acts of the governor of the Bank of Greece, from which the Basel regulations were incorporated in the Greek banks. Finally, the thesis makes a comparison of the capital adequacy ratios for each of the four systemic banks from 2008 to 2021, with the minimum limits that being settled by the Basel ΙΙ and ΙΙΙ accords, to see their degree of adaptation and ends up with the relevant conclusions.</p>
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές