Η επίδραση του κορονοϊού στην τουριστική συμπεριφορά: Η μελέτη των φοιτητών

The impact of the coronavirus on tourist behavior: The study of students (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Χρήστου Ευάγγελος
 8. Χρήστου Ευάγγελος | Μαρινάκος Κωνσταντίνος
 9. Τουριστική συμπεριφορά | Τουριστικές επιλογές | Πανδημία | Φοιτητές
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕ 51
 11. 1
 12. 3
 13. 122
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Πίτες
  • Εισαγωγή: Ο τουρισμός αποτελεί θεμέλιο λίθο της ελληνικής οικονομίας και της οικονομίας πολλών χωρών. Η εμφάνιση της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για τον τουριστικό τομέα, λόγω του κλεισίματος των συνόρων και των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης. Μία από τις πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτή των φοιτητών, μία ομάδα που παραδοσιακά αναμένει την καλοκαιρινή περίοδο προκειμένου να ταξιδέψει για διακοπές.

   Σκοπός: Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού επιρροής της πανδημίας στην τουριστική συμπεριφορά των φοιτητών και στις τουριστικές επιλογές τους. Η έρευνα αποσκοπεί να προσδιορίσει τον βαθμό επιρροής της πανδημίας στους φοιτητές αναλύοντας τις επιλογές τους πριν και μετά την εμφανισή της, τόσο συνολικά όσο και αξιολογώντας επιμέρους παράγοντες που σχετίζονται με την τουριστική συμπεριφορά.

   Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από φοιτητές όλων των βαθμίδων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά, και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, Version 27.0.

   Αποτελέσματα: Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 114 φοιτητές. Από αυτούς το 57,9% ήταν άνδρες και το 42,1% γυναίκες, ενώ το 71,1% ανήκει στις πρώτες ηλικιακές ομάδες έως 28 ετών. Η επίδραση της πανδημίας είναι εμφανής σε όλους τους παράγοντες που καθορίζουν την τουριστική συμπεριφορά των φοιτητών.

   Συμπεράσματα-Συζήτηση: Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα φάνηκαν να επηρεάστηκαν από την πανδημία, κυρίως λόγω των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης. Οι επιμέρους επιλογές τους μπορεί να διαφοροποιούνται αλλά δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά στο διάστημα πριν και μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Το φύλο επηρέασε σημαντικά τη συνολική επίδραση της πανδημίας, όπως η αύξηση της ηλικίας αλλά και η επαγγελματική απασχόληση των φοιτητών. Σημαντικά φαίνεται να είναι και τα κίνητρα για τον μετριασό των περιοριστικών μέτρων και την πραγματοποίηση ταξιδίων.

  • Introduction: Tourism is a cornerstone of the Greek economy and the economy of many countries. The emergence of the coronavirus pandemic has been a serious blow to the tourism sector, due to the closure of borders and restrictive travel measures. One of the population groups that was greatly affected was that of students, a group that traditionally waits for the summer season to travel on vacation.

   Purpose: The purpose of this research study is to investigate the degree of the pandemic effect on the tourist behavior of students and on their tourist choices. The research aims to determine the degree of the pandemic influence on students by analyzing their choices before and after its appearance, both overall and by evaluating individual factors related to tourism behavior.

   Material and Method: The sample consists of students of all grades. The data was collected using a structured questionnaire, which was distributed electronically, and the data was analyzed using the statistical program SPSS, Version 27.0.

   Results: The research sample consisted of 114 students. Of these, 57.9% were men and 42.1% were women, while 71.1% belonged to the first age groups up to 28 years old. The impact of the pandemic is evident in all the factors that determine the tourist behavior of students.

   Conclusions-Discussion: The students who participated in this research seemed to be affected by the pandemic, mainly due to the restrictive travel measures. Their individual choices may vary but do not change substantially between before and after the onset of the pandemic. Gender significantly influenced the overall impact of the pandemic, such as the increase in age but also the professional employment of students. The incentives for mitigating restrictive measures and making trips also seem to be important.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές