Ανασκόπηση νομοθεσίας συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Προτάσεις βελτίωσης της νομοθεσίας.

Review on project, procurement and service contract legislation. Proposals for improvement of the legislation. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΛΟΡΙΑΝ ΒΡΕΚΑ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Παπαγεωργίου Γρηγόριος
 8. Κωνσταντακοπούλου, Φωτεινή
 9. Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσια Έργα, Δημόσιες Προμήθειες
 10. Νομοθεσία Μελετών και Εκτέλεσης Δημοσίων Τεχνικών Έργων
 11. 9
 12. 6
 13. Πίνακες, Δομικές Αναλύσεις, Σχήματα
 14. • Μανιάτης, Α. (2008). Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων: Νομοθεσία Μελετών και Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, σε πρώτη φάση, είναι μια σύντομη επανεξέταση και παρουσίαση: • της νομοθεσίας που εφαρμοζόταν διαχρονικά για τα κύρια είδη των δημοσίων συμβάσεων (συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών), • της νομοθεσίας που ακολουθείται για τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία των συμβάσεων ειδικών τομέων, καθώς και • της τρέχουσας νομοθεσίας και της τελευταίας τροποποίησής της εστιάζοντας πάντα στο πεδίο εφαρμογής τους και στην αιτιολόγηση του νομοθέτη. Σε δεύτερη φάση επισημαίνονται τα σημαντικότερα προβλήματα (θεσμικά, λειτουργικά κ.α.) τα οποία καλούνται να ξεπεράσουν όσοι συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις, αναθέτοντες και οικονομικοί φορείς, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας, και τα εργαλεία που αξιοποιούνται για τη διαχείρισή τους. Ακολουθεί η παρουσίαση της νομοθεσίας με την οποία συστήθηκαν η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΕΑΠΠ) και η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο αρχικών Αρχών, που έχουν ως κυριότερο σκοπό τη βελτίωση, την εποπτεία και το συντονισμό του θεσμικού πλαισίου στις δημόσιες συμβάσεις. Παρουσιάζεται το συμβουλευτικό έργο της ΕΑΑΔΗΣΥ και αναλύονται στατιστικά στοιχεία για τις προδικαστικές προσφυγές που έλαβαν χώρα την τετραετία 2017-2020 και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν για το ίδιο διάστημα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα σχετικά νομοθετικά πλαίσια τεσσάρων αγγλόφωνων χωρών (του Ηνωμένου Βασιλείου, των Η.Π.Α., του Καναδά και της Αυστραλίας) και ακολουθεί η αποτύπωση των διαφορών της εθνικής νομοθεσίας με τις αντίστοιχες νομοθεσίες των προαναφερθέντων χωρών. Τέλος, καταγράφονται γενικά συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης της νομοθεσίας, αλλά και του τρόπου εφαρμογής της, σε όλα τα στάδια κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

  • The object of this thesis, in a first phase, is a brief review and presentation of: • the legislation that has been applied over time for the main types of public contracts (contracts for projects, studies, supplies, and other services), • the legislation followed for public contracts which fall under the category of special sector contracts, as well as • the current legislation and its latest amendment, always focusing on their scope and the legislator's justification. In a second phase, it points problems (institutional, operational, etc.) which, those who participate in public contracts (contractors and economic entities) must overcome during the implementation of the legislation, and the tools used to manage them, are highlighted. Follows the presentation of the legislation by which were stablished the Single Independent Authority for Public Contracts (SIAPC), the Authority for the Examination of Pre-Trial Appeals (AEPA) and the Single Authority for Public Contracts (SAPC) as a result of the merger of the two first mentioned Authorities, with the main purpose of improving, supervising, and coordinating the institutional framework in public procurements. The advisory work of Single Independent Authority for Public Contracts (SIAPC) is presented, and statistics are analyzed for the pre-trial appeals that took place during the four years 2017-2020 and are compared with the annual data of the tenders announced for this period. Subsequently, reference is made to the relevant legislative frameworks of four English-speaking countries (the United Kingdom, the USA, Canada and Australia) and the differences between the national legislation and the corresponding legislation of the above-mentioned countries are followed. Finally, general conclusions and proposals for improving the legislation, as well as the manner of its application, are recorded at all stages during the conclusion of public contracts for the execution of projects, the supply of goods and the provision of services.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές