Ανάπτυξη λογισμικού για τη μελέτη αλγορίθμων αντικατάστασης σελίδας

Development of software for studying page replacement algorithms (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. Βενέτης, Ιωάννης
 8. ΒΕΝΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 9. Αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδας, FIFO, LRU, NRU, Second chance
 10. ΠΛΣ60
 11. 1
 12. 1
 13. Silberschatz, A. Galvin, P.B. & Gagne, G. (2013). Operating System Concepts, New Jersey: Wiley
  • Τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε στη ζωή μας, γίνονται συνεχώς πιο πολύπλοκα, εμπλουτιζόμενα με νέες λειτουργίες και δυνατότητες πολυμέσων. Δυστυχώς όμως οι συσκευές που καλούνται να εκτελέσουν τα προγράμματα αυτά δεν εξελίσσονται το ίδιο γρήγορα. Αποτέλεσμα αυτού είναι το λειτουργικό σύστημα των συσκευών να πρέπει να εκτελέσει προγράμματα μεγαλύτερα από τη διαθέσιμη μνήμη που έχει. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό έχουν δημιουργηθεί διάφορες τεχνικές διαχείρισης μνήμης. Η πλέον σύγχρονη τεχνική της σελιδοποίησης χρησιμοποιεί αλγόριθμους αντικατάστασης σελίδας για την αντιμετώπιση του προβλήματος

   Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού  για  την γραφική αναπαράσταση  της  λειτουργίας  διαφόρων  αλγορίθμων  αντικατάστασης  σελίδας  στα  πλαίσια  ενός Λειτουργικού Συστήματος και  στο οποίο θα εξομοιώνεται  η  λειτουργία  διαφόρων  αλγορίθμων.  Το  πρόγραμμα που αναπτύχθηκε θα δέχεται ως είσοδο τις παραμέτρους του εξομοιωμένου υπολογιστικού συστήματος που αφορούν τους αλγόριθμους αντικατάστασης σελίδας, όπως πλήθος πλαισίων στην μνήμη, ακολουθία αναφοράς  σελίδων και παρουσιάζει  με  γραφικό  τρόπο  την  εκτέλεση  του  επιλεγμένου από  τον χρήστη αλγόριθμου αντικατάστασης σελίδας. Οι  αλγορίθμοι αντικατάστασης σελίδας που θα εξετάσουμε είναι: First In First Out (FIFO), Least Recently Used (LRU), NRU, Second chance.

  • People use various computer programs in their lives, which are constantly becoming more complex, enriched with new functions and multimedia capabilities. Unfortunately, the devices required to run these programs are not equipped with the proper hardware to run them. The result of this is that the operating system of the devices has to run programs larger than its available memory. To overcome this problem, various page replacement techniques and algorithms have been implemented.

   Objective of this thesis is the design and the development of software for the graphical representation of the operation of various page replacement algorithms in the context of an Operating System and in which the operation of various algorithms will be simulated.

   The program to be developed will accept as input the parameters of the simulated computer system related to the page replacement algorithms, such as number of frames in memory, page reference sequence and graphically present the execution of the user selected page replacement algorithm. The page replacement algorithms we will look at are: First In First Out (FIFO), Least Recently Used (LRU), NRU, Second chance.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.