ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Construction waste management (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΕΛΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 8. ΒΑΤΑΛΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 9. εργοτάξια | Ανακύκλωση ΑΕΚΚ | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | κατασκευαστικές εταιρείες | απόβλητα | Aνακύκλωση
 10. Οργάνωση και Διοίκηση εργοταξίου
 11. 1
 12. 5
 13. 57
  • Το θέμα της παρούσας μελέτης αφορά  το ζήτημα  της διαχείρισης εργοταξιακών απορριμμάτων. Αναφέρθηκαν τα κύρια στοιχεία που μελετήθηκαν ενώ δόθηκαν πληροφορίες για τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσίασε έρευνες και μελέτες σύμφωνα με τα εμπόδια στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επίσης έγινε αναφορά σε στοιχεία για απόβλητα κατασκευαστικού κλάδου εργοταξίων και τις συνθήκες απομάκρυνσης απορριμμάτων σε κατασκευαστικά έργα. Πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση στις μεθόδους ανακύκλωσης.

   Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική  μέθοδος  με την σχεδίαση και διαμοιρασμό ερωτηματολογίων, από τα οποία προέκυψαν σαφή και εμπεριστατωμένα πορίσματα.

   Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της διαχείρισης εργoταξιακών απορριμμάτων, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Το δείγμα της έρευνας ήταν 100 άτομα τα οποία εργάζονται σε κατασκευαστικές εταιρείες.

   Το πρόβλημα της εν λόγω μελέτης ήταν η διαχείριση εργοταξιακών απορριμμάτων, των μεθόδων ανακύκλωσης και όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαχείριση όπως προαναφέρθηκε.

   Ως αποτέλεσμα προέκυψε ότι μπορεί να επιτευχθεί περεταίρω κέρδος από την χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών. Ταυτόχρονα, επηρεάζεται η διάθεση για ανακύκλωση λόγω της απόστασης από την μονάδα επεξεργασίας ενώ η κρατική βοήθεια είναι ιδιαίτερα μικρή.

   Συμπερασματικά έγινε σαφές πως οι πολιτικοί μηχανικοί υποστηρίζουν ότι προκύπτουν σημαντικά έσοδα από την ανακύκλωση απορριμμάτων και πως είναι ιδιαίτερα σημαντική και πολύτιμη διαδικασία

  • The subject of this study concerns the issue of construction site waste management. The main elements studied were mentioned while information was given on the waste from excavations, constructions and demolitions. The literature review presented research and studies according to the barriers to improving the environmental impact of waste management. Reference was also made to data on waste from construction sites and the conditions of waste removal in construction projects. An extensive analysis was carried out on recycling methods.

   To carry out the research, the quantitative method was used with the design and distribution of questionnaires, from which clear and detailed findings emerged.

   The purpose of the research was to study the management of workplace waste, as well as the factors that influence it. The research sample was 100 people who work in construction companies.

   The problem of the said study was the management of construction site waste, the methods of recycling and all the factors that affect the management as mentioned above.

   As a result it emerged that more profit can be achieved from the use of recycled raw materials. At the same time, the willingness to recycle is affected due to the distance from the treatment plant, while the state aid is particularly small.

   In conclusion, it became clear that the civil engineers argue that significant revenues arise from waste recycling and that it is a particularly important and valuable process.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές