«Ηλεκτρονικές απάτες και Τραπεζικό Σύστημα στην περίοδο του Κορονοϊού»

«Cyber frauds and banking system during Coronavirus period» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΥΓΕΡΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 8. ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 9. Ηλεκτρονικές απάτες, Κορονοϊός, Τραπεζικές απάτες, Ηλεκτρονική τραπεζική
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ / ΔΕ
 11. 1
 12. 12
 13. 35
  • Το θέμα τη συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αφορά τη μελέτη της ηλεκτρονικής απάτης σε συνδυασμό με το τραπεζικό σύστημα και τη χρήση του internet banking. Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην περίοδο του κορονοϊού, κατά την οποία υπήρχε ραγδαία αύξηση των περιστατικών ηλεκτρονικής τραπεζικής απάτης. Βασικοί στόχοι της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των αιτιών της αύξησης της ηλεκτρονικής τραπεζικής απάτης την περίοδο της πανδημίας, ο τρόπος εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου και η μελέτη των κυριότερων ειδών ηλεκτρονικής απάτης.


   Σύμφωνα με τη διπλωματική εργασία, η ηλεκτρονική απάτη έχει μετατραπεί σε παραοικονομία με μεγάλα κέρδη που υποκλέπτει χρηματικά ποσά ανυποψίαστων ανθρώπων και εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς. Παρότι οι τράπεζες επενδύουν εκατομμύρια στην ανάπτυξη των συστημάτων τους, με στόχο την ασφάλεια των συναλλαγών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, οι εγκληματίες βρίσκουν τρόπους να διεισδύσουν στα συστήματα τους και να είναι ένα βήμα μπροστά.


   Σχετικά με την εμπειρική μελέτη της διπλωματικής εργασίας, έγινε σχεδίαση ερωτηματολογίου και διαμοιρασμός σε δείγμα του πληθυσμού με σκοπό τον προσδιορισμό του επιπέδου χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα, των γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους ηλεκτρονικής απάτης, των υπαρχόντων κινδύνων και της επίδρασης του Covid-19 στη χρήση e-banking. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το δείγμα χρησιμοποιεί ευρέως το internet banking, ότι λαμβάνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό μηνύματα-απάτη και ότι έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με τις απάτες της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τέλος, συμπεραίνεται από την ανάλυση των απαντήσεων ότι ο κορονοϊός λειτούργησε προσθετικά στην εξάπλωση της τραπεζικής ηλεκτρονικής απάτης.

  • The subject of this specific thesis concerns the examination of electronic fraud in combination with the banking system and the use of internet banking. The thesis focuses on the period of the coronavirus, during which there was a rapid increase in incidents of electronic banking fraud. The main objectives of the research are to determine the causes of the increase in electronic banking fraud during the pandemic, the methods of deceiving internet users, and the study of the main types of electronic fraud.

   According to the study, electronic fraud has become a large illegal economy that steals money from unsuspecting individuals and is evolving rapidly. Despite banks invest millions in the development of their systems, aiming to secure transactions and satisfy their customers, criminals find ways to infiltrate their systems and stay one step ahead.

   Regarding the empirical study, a questionnaire was designed and distributed to a sample of the population in order to determine the level of electronic banking usage in Greece, people's knowledge about the risks of electronic fraud, the existing dangers, and the impact of Covid-19 on e-banking usage. The results of the study show that the sample widely uses internet banking, receives a significant amount of fraudulent messages, and has basic knowledge about electronic banking fraud. Finally, it is inferred from the analysis of the responses that the coronavirus has contributed to the spread of banking electronic fraud.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές