Μέθοδοι και εργαλεία διοίκησης έργων Έρευνας και Ανάπτυξης σε ελληνικές επιχειρήσεις

Project management methods and tools of European Research and Development projects applied by Greek companies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΒΑΝΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. Κηρυττόπουλος, Κωνσταντίνος
 8. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος | Σαλωνίτης, Κωνσταντινος
 9. Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, Διοίκηση έργων, Ευρωπαϊκά έργα
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 11. 11
 12. 35
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις μεθόδους και τα εργαλεία διοίκησης ευρωπαϊκών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) που εφαρμόζονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση των υπαρχουσών μεθόδων που εφαρμόζονται από ελληνικές επιχειρήσεις στη διοίκηση έργων Ε&Α και η ανάδειξη πιθανών τρόπων επίλυσης των δυσχερειών που παρουσιάζονται κατά την εκπόνηση τους, μέσω εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης. Ως ερευνητικοί στόχοι για την επίτευξη του σκοπού αυτού τέθηκαν ο προσδιορισμός των ευρέως εφαρμοζόμενων μεθόδων διοίκησης έργων Έρευνας και Ανάπτυξης και η διερεύνηση των μεθόδων που εφαρμόζονται από ελληνικές εταιρίες. Επιπλέον, αναγνωρίσθηκαν και αξιολογήθηκαν οι προκλήσεις και οι αδυναμίες διοίκησης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκπόνησης ενός έργου και, τέλος, γίνονται κάποιες προτάσεις με σκοπό να ξεπερασθούν τα προβλήματα διαχείρισης των έργων Ε&Α. Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας είναι οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με τα έργα Ε&Α. Επίσης, τα δεδομένα αντλήθηκαν από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, σχετικά με τα έργα Ε&Α και την διοίκησή τους. Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν από την διενέργεια των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος συναφειών, μία μέθοδο που αποσκοπεί  στην ομαδοποίηση δεδομένων με σχετική συνάφεια μεταξύ τους, και την ταξινόμηση τους, επιτρέποντας έτσι την σε μεγαλύτερο βάθος ανάλυση του υπό διερεύνηση ζητήματος. Ακολούθως, μέσα από την σύνθεση των αποτελεσμάτων, δημιουργήθηκε το σχετικό διάγραμμα συναφειών και εξήχθησαν τα συμπεράσματα της έρευνας. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι: Αρχικά, ότι η διοίκηση των ευρωπαϊκών έργων Ε&Α, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου και των όρων τους, δεν ακολουθεί κάποια τυποποιημένη μεθοδολογία αλλά εφαρμόζεται κάθε φορά εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Έτσι, παρατηρείται η χρήση τόσο της προσέγγισης του Καταρράκτη, αλλά και της Ευέλικτης προσέγγισης. Δεύτερον, ότι η διοίκηση των έργων Ε&Α δεν διαφέρει ουσιαστικά από την διοίκηση άλλων έργων αλλά διέπεται από τις ίδιες αρχές και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Μια ουσιαστική διαφορά που προέκυψε από την παρούσα έρευνα είναι ότι, λόγω της υψηλής αβεβαιότητας τη πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας που εμπεριέχονται στα έργα Ε&Α είναι πιθανό να αναθεωρηθεί ο τελικός στόχος της έρευνας, μέσω του σχετικού περιθωρίου ευελιξίας που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επαναδιατύπωση ή αναθεώρηση του σκοπού του έργου. Επίσης, ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα είναι καθοριστικός στην επιτυχή και αποδοτική διοίκηση των έργων, γεγονός που αποτυπώνεται στην αναγκαιότητα καλής επικοινωνίας και σωστής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και η ορθή συνεργασία μεταξύ τους. Τέλος, η χρήση των συνεχώς αυξανόμενων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, η ευελιξία και η συνεχής προσαρμοστικότητα σε νέες συνθήκες οδηγούν σε αποτελεσματικότερη διοίκηση των έργων Ε&Α.

  • This thesis examines the Ps. The research aims to investigate and evaluate the existing methods applied by Greek companies in the management of Research and Development projects and to highlight possible ways of solving the difficulties presented during their preparation through effective management tools. The research objectives for achieving this goal were determining the widely applied methods of managing Research and Development projects and investigating the methods applied by Greek companies. In addition, the management challenges and weaknesses that appear during the development of a project are recognized and evaluated, and, finally, some suggestions are made to overcome the management problems of R&D projects. The main method used to collect the research data is semi-structured interviews with executives of companies involved in R&D projects. Also, the data were drawn from the review of international and Greek literature regarding R&D projects and their management. The correlation method was used to analyze the qualitative data resulting from the interviews, which aims to group data with relative relevance to each other and classify them, thus allowing a more in-depth analysis of the issue under investigation. Subsequently, the relevant correlation diagram was created by synthesizing the results, and the research conclusions were drawn. The conclusions reached are: First, the management of European R&D projects, due to the special nature of the object and their conditions, does not follow any standardized methodology but applies each time the one that best meets the needs of each project. Thus, the use of both the Waterfall and Agile approaches is observed. Second, the management of R&D projects is not fundamentally different from the management of other projects but is governed by the same principles and characteristics. One substantial difference that emerged from the present study is that, due to the high uncertainty, complexity, and uncertainty involved in R&D projects, it is possible to revise the final objective of the investigation through the relative margin of flexibility allowed by the European Union to reformulate or review of project scope. Also, the role of the human factor is decisive in the successful and efficient management of projects, which is reflected in the necessity of good communication and proper cooperation between the parties involved and the correct cooperation between them. Finally, the use of the ever-increasing capabilities of technology, flexibility, and constant adaptability to new conditions lead to more efficient management of R&D projects.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.