ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

Optimal management of technical projects and application in the cleaning and maintenance of the streams of the Municipality of Prespa (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
 8. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Πλημμύρα, αντιπλημμυρικά έργα, υδατορέματα, διαχείριση υδατορεμάτων
 10. ΔΧΤ51
 11. 2
 12. 24
 13. 19
 14. Πίνακες, Εικόνες Σχήματα
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση των τεχνικών έργων και συγκεκριμένα στον καθαρισμό και στη συντήρηση των υδατορεμάτων. Μείζον θέμα, αποτελούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και η διαχείριση τους, όπου συχνά προκαλούν πολλά σοβαρά προβλήματα από ακραία καιρικά φαινόμενα.

   Αναφορικά, με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωματική, δίνεται κυρίως έμφαση στην ισχύουσα νομοθεσία ελληνική και ξένη και τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τα υδατορέματα και την αντιμετώπιση των πλημμυρών σε ευάλωτες περιοχές. Επίσης, παρουσιάζεται ένα εγχειρίδιο για τα στάδια υλοποίησης Δημόσιας Συμβάσης με Ανοικτή Διαδικασία για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των υδατορεμάτων.

   Στην συνέχεια ως πεδίο εφαρμογής, τίθενται τα υδατορέματα την περιοχή Πρεσπών, του Δήμου Πρεσπών, όπου πλήττονται συχνά από πλημμύρες και προτείνονται μετρά αποκατάστασης για την προστασία τους, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των τεχνικών έργων.

   Επιπρόσθετα, εξετάζεται η κατάσταση του σήμερα, βγάζοντας συμπεράσματα και προτείνοντας βέλτιστες λύσεις.

  • The present thesis focuses on the optimal utilization and management of technical projects, specifically the cleaning and maintenance of watercourses. Major issues include flooding phenomena and their management, which often cause severe problems due to extreme weather events.

   Regarding the methodology followed in this thesis, particular emphasis is placed on the existing legislation and relevant provisions concerning watercourses and flood management in vulnerable areas. Additionally, a guide for the stages of implementing Public Contracts with Open Procedure for the cleaning and maintenance of watercourses is presented.

   Furthermore, the watercourses of the Prespa region, within the Municipality of Prespa, are set as the field of application, as they are frequently affected by floods. Restoration measures are proposed for flood protection and the improvement of the quality of life through the cleaning and maintenance of watercourses.

   Moreover, the current situation is examined, drawing conclusions and suggesting optimal solutions.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές