ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ και ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Management Case Study of Transportation and Assembly of Wind Turbines. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
 8. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑ ΜΑΡΙΑ
 9. Διαχείρηση, έλεγχος έργου, ανεμογεννήτριες, μεταφορά ανεμογεννητριών, ανέγερση ανεμογεννητριών
 10. ΔΧΤ50
 11. 1
 12. 6
 13. 5
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί προσπάθεια περιγραφής, καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης της διαχείρισης ενός μεγάλου τεχνικού έργου, μεταφοράς, ανέγερσης και συναρμολόγησης ανεμογεννητριών.

   Το έργο πραγματοποιήθηκε στην Νότιο Εύβοια, στην περιοχή της Καρύστου και αποτελείται από 101 συνολικά νέες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, συνολικής ισχύς 327ΜW.

   Αρχικά περιγράφεται το έργο και ο τρόπος εκτέλεσής του. Περιγράφεται δηλαδή η αλυσίδα και ο τρόπος όλων των εργασιών και υποέργων που πρέπει να εκτελεστούν, από την εισαγωγή των στοιχείων των ανεμογεννητριών με φορτηγό πλοίο ως την τελική ανέγερση και συναρμολόγησή τους.

   Αναλύεται ο τρόπος μεταφοράς, τα ειδικά φορτία και οι ιδιαιτερότητές τους, η οργάνωση της φόρτωσης και της εκφόρτωσης. Επίσης αναλύονται οι διαδρομές ώστε στην συνέχεια να προσδιοριστεί με μαθηματικό τύπο η κατανάλωση του κάθε φορτηγού. Γίνεται ημερήσια καταγραφή σε λογιστικά φύλλα excel το ημερολόγιο του κάθε φορτηγού στο έργο, όπου υπολογίζονται αρχικά οι καταναλώσεις.

   Χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων στο Excel συστηματοποιείται o προσδιορισμός του κόστους μεταφοράς, αμοιβών προσωπικού, καυσίμου και λοιπών εξόδων, ώστε να μπορεί να βρίσκει εφαρμογή σε μελλοντικά έργα.

   Προσδιορίζεται με την μέθοδο της παραχθείσας αξίας ο έλεγχος του έργου της μεταφοράς μέσω λογιστικών φύλλων Excel.

   Καταγράφονται επίσης όλες οι εργασίες των τεχνικών συναρμολόγησης που απαιτούνται για την ανέγερση της ανεμογεννήτριας. Σημειώνονται οι σχέσεις μεταξύ αυτών των εργασιών και το κόστος και τα στοιχεία εισάγονται στο MS Project για την κατασκευή του χρονοδιαγράμματος. Ελέγχονται σενάρια χρήσης πόρων και μελετώνται οι επιπτώσεις στον χρόνο και το κόστος της ανέγερσης και εντοπίζεται κάθε φορά η κρίσιμη διαδρομή.

   Σημειώνονται οι εργασίες που απαιτούνται για την εργασία των γερανών ανέγερσης και εισάγονται στο MS Project για την παραγωγή του χρονοδιαγράμματος.

   Μετά την μελέτη και ανάλυση των παραπάνω στοιχείων εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την πρόοδο της μεταφοράς, για το αναμενόμενο κόστος και για τυχόν αποκλίσεις από τα προϋπολογισμένα ποσά. Επίσης μελετάται η επίδραση της μεγάλης αύξησης της τιμής του καυσίμου και η διακύμανση του πληθωρισμού, στην μεταφορά.

   Στον τομέα της ανέγερσης αποδεικνύεται πως η χρήση ελάχιστων πόρων ανθρώπινου τεχνικού δυναμικού επιβαρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος της ανέγερσης, ενώ από την άλλη μεριά είναι ευεργετική στο κόστος του έργου ενός πλεονάζοντα αριθμό τεχνικών. 

  • This case study is an attempt to describe, record, analyze and evaluate management of a large technical project, of transport, erection and assembly of wind turbines.

   The project was carried out in South Evia, in the area of Karystos, and consists of a total of 101 new wind turbine installations, with a total power of 327MW.

   First made the description of the project and its execution method. In other words, it describes the chain and the way of all tasks and sub-tasks that have to be performed, from the import of the wind turbine components by cargo ship to their final erection and assembly.

   Are analyzed the mode of transportation, the special transportated loads of the components and their peculiarities, the special trucks and treilers thay have been used, the management of loading and unloading. The routes are also analyzed so that the consumption of each truck can be calculated to a determined mathematical formula. The diary of each truck in the project is recorded daily in excel spreadsheets, where the consumptions are initially calculated.

   Using databases in Excel systematizes the determination of transportation costs, staff fees, fuel and other expenses, so that it can be applied to future projects.

   The control of the transfer project is determined by the method of the produced value through Excel spreadsheets.

   The work process of assembly technicians is also recorded. The relationships between these tasks are noted and the costs and figures are entered into MS Project in order to create the final  schedule. Resource usage scenarios are checked and the impacts on construction time and cost are studied. Each time the critical path is recalculated.

   Also, the tasks that required for the work of the erecting cranes are noted and entered into MS Project to produce the schedule of the cranes.

   After the study and analysis of the above data, useful conclusions are produced for the progress of the transportation, for the expected costs and for any deviations from the budgeted amounts. Also studied the effect of the large increase in the price of fuel and the fluctuation of inflation, on transportation’s calculation.

   In the field of assembly technicians, it is proven that the use of minimal technical human resources significantly burdens the total cost of the construction, while on the other hand it is beneficial to the cost of the project of an excess number of technicians.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές