Η βραχυχρόνια μίσθωση στην τουριστική δραστηριότητα και η ρυθμιστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The evolution of short term rental services in the tourism industry and the legislative regulation of this sector on a European level. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΩΛΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΜΟΙΡΑ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
 9. βραχυχρόνια μίσθωση
 10. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
 11. 56
 12. 66

  • Το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης απασχολεί σχεδόν εδώ και μια δεκαετία τόσο τα
   ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσο και τις ελληνικές κυβερνήσεις. Η γέννηση του φαινομένου, η
   ίδρυση των πρώτων πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς και οι λόγοι της ταχείας
   ανάπτυξης των STR καταλυμάτων θα εξεταστούν στην παρούσα εργασία. Επιπλέον, οι
   πολυεπίπεδες συνέπειες του φαινομένου καθώς και οι προσπάθειες θεσμοθέτησής του κατά τη
   διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας θα αναλυθούν στη συνέχεια.
   Με ποιον τρόπο κατάφερε η Ελλάδα να οριοθετήσει τις αρνητικές συνέπειες της βραχυχρόνιας
   μίσθωσης και με ποιο τρόπο προσπάθησε να τις εξαλείψει; Κρίνονται αποτελεσματικά τα
   ληφθέντα μέτρα; Ποιες προτάσεις θα μπορούσαν να διατυπωθούν ώστε να συμπληρωθούν τα
   ανωτέρω μέτρα και να περιφρουρηθεί η αυθεντικότητα της πόλης της Αθήνας, η ποιότητα
   ζωής των κατοίκων της καθώς και να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση και το φαινόμενο της
   φοροδιαφυγής;
   Eπιπλέον, θα σχολιαστούν και κάποιες ελληνικές δικαστικές αποφάσεις που απέδειξαν τόσο
   την αμηχανία που επικρατούσε λόγω της έλλειψης νομικού πλαισίου όσο και τη θέληση του
   νομοθέτη να ενισχύσει τη βούληση του Έλληνα ιδιώτη να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία
   του με βάση τη βραχυχρόνια μίσθωση.
   Σε ευρωπαϊκό, τώρα, επίπεδο θα γίνει αναφορά στην εξέλιξη της νομοθετικής προσπάθειας
   θέσπισης ενός ενιαίου κοινοτικού πλαισίου καθώς και στις επιμέρους προσπάθειες ορισμένων
   πόλεων να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα την υφιστάμενη από τη βραχυχρόνια μίσθωση πίεση
   λαμβάνοντας ηπιότερα ή αυστηρότερα μέτρα, τα οποία μετέπειτα πολλές φορές αναιρούνταν
   από τα εθνικά δικαστήρια. Ποια πόλη μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την Αθήνα
   αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των συνεπειών της βραχυχρόνιας μίσθωσης; Ποιες
   αλλαγές έχουν σημειωθεί στην πόλη της Αθήνας και κατά πόσο έχει μεταβληθεί αστικός ιστός
   της;

   Τα ανωτέρω στοιχεία θα αναλυθούν και σχολιαστούν με στόχο την εξαγωγή ανάλογων
   συμπερασμάτων με τη βοήθεια άρθρων από το Διεθνή Τύπο, μελετών, δελτίων τύπου,
   πινάκων, αποσπασμάτων από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και με τη βοήθεια
   της ελληνικής διαδικτυακής ειδησεογραφίας.

  • The phenomenon of short-term rentals concerns over a decade both the EU institutions and the
   Greek Government. The origin/inception of this phenomenon, the creation of short-term
   renting platforms and the reasons of this rapid development of STR accommodations, will be
   examined in this paper/essay.
   Moreover, the multidimensional consequences of this phenomenon and the attempts for its
   legislation over this decade will be analyzed afterwards.
   How did Greece manage not only to put a limit in the negative consequences of short-term
   renting but also to eliminate them? Were the measures taken efficient? Which additional
   amendments could complement the aforementioned measures, so as to protect the authenticity
   of Athens, the life quality of the residents but also to address the housing crisis and tax
   evasion.
   Furthermore, some adjudications will be commented which proved not only the confusion?
   that prevailed due to the lack of legal framework but also the willing of the legislator to
   reinforce the will of the Greek resident to make use of his real estate property based on term
   rentals.
   In a European level, we will examine the evolution of the legislative effort in order to establish
   a single community framework and the individual efforts of some cities to face the existent
   pressure from the short-term renting, taking milder or stricter measures, which afterwards had
   been negated from the national courts.
   Which city could be a paradigm for Athens on how to manage the consequences of short-term
   renting? What changes have taken place in the city of Athens and by how much has this city
   changed?
   The aforementioned elements will be analyzed with the usage of articles from the international
   press, studies, press releases, excerpts from the Greek and European legislation and with the
   usage of Greek web news in order to make the necessary conclusions.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές