Επαγγελματικός τουρισμός, η μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Sparkworks

Business tourism, Sparkworks case study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΟΔΑΡΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Κόντης, Αλέξιος Πατάπιος
 8. Κόντης, Αλέξιος Πατάπιος | Παπαθεοδώρου, Ανδρέας
 9. Επαγγελματικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, τουρισμός, εταιρεία sparkworks
 10. ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 24
 13. 21
  • Ο επαγγελματικός τουρισμός είναι ένα σημαντικό είδος ταξιδιού που συνδέεται με τη μετάβαση σε συνέδρια και σεμινάρια, απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των ταξιδιών σε πολλές δημοφιλείς τοποθεσίες. Αντιπροσωπεύει μια σημαντική διεθνή αγορά για τουρίστες με υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης και εισοδήματος που μένουν σε πολυτελή καταλύματα και είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν πολλά χρήματα, αλλά έχουν επίσης υψηλά πρότυπα για τις υπηρεσίες και τα αγαθά που λαμβάνουν. Η τυπική παραμονή τους είναι τρεις έως πέντε ημέρες, η οποία περιλαμβάνει ταξίδια αναψυχής. Ως επαγγελματικός τουρισμός ορίζεται το ταξίδι για επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως η οργάνωση ή η συμμετοχή σε συνέδρια, διεθνείς εκθέσεις, συναντήσεις, οργανωμένες εκδηλώσεις ή προώθηση πωλήσεων, διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών ή δημόσιες σχέσεις στο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου προγράμματος. Τα υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, μια εύρωστη οικονομία που ενισχύει τη ζήτηση, η πολιτική σταθερότητα, το χαμηλό κόστος ζωής και η παραγωγικότητα μιας τοποθεσίας με εξειδικευμένες βιομηχανίες, αγαθά και υπηρεσίες είναι όλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή προορισμού για επιχειρηματικό τουρισμό. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο να αναλύσει και να μελετήσει τα επαγγελματικά ταξίδια και τα χαρακτηριστικά εκείνα που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ανάπτυξη του επαγγελματικού τουρισμού καθώς επίσης τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία Covid-19 σε αυτό τον τομέα των ταξιδιών. Θα γίνει λοιπόν μια μελέτη περίπτωσης σε μια εταιρεία που ανήκει σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας, στον κλάδο της πληροφορικής.

  • Business tourism is an important type of travel associated with going to conferences and seminars, it employs millions of people worldwide and forms the backbone of travel to many popular locations. It represents an important international market for tourists with high levels of education and income who stay in luxury accommodation and are willing to spend a lot of money, but also have high standards for the services and goods they receive. Their typical stay is three to five days, which includes leisure trips. Business tourism is defined as travel for business activities such as the organization or participation in conferences, international exhibitions, meetings, organized events or sales promotion, advertising of products and services or public relations within a predetermined program. High levels of economic growth, a robust economy that boosts demand, political stability, a low cost of living and the productivity of a location with specialized industries, goods and services are all factors that influence the choice of business tourism destination. In this context, this dissertation aims to analyze and those characteristics that are particularly important for the development of professional tourism as well as the effects that the Covid-19 pandemic had on this travel sector. A case study will therefore be made in a company that belongs to a constantly growing sector of the economy, the IT sector.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές