Φαρμακευτικές ενώσεις στα λύματα: Οι τεχνητοί υγρότοποι ως συστήματα επεξεργασίας

Pharmaceutical compounds in wastewater: Constructed wetlands as treatment systems (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ -ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. Κόκκινος, Πέτρος
 8. Κόκκινος, Πετρος | Κομνίτσας, Κωνσταντίνος
 9. Φαρμακευτικές ενώσεις | Τεχνητοί υγρότοποι | Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων | Τεχνητοί υγρότοποι ελεύθερης επιφανειακής ροής | Τεχνητοί υγρότοποι υποεπιφανειακής ροής | Τεχνητοί υγρότοποι κάθετης υποεπιφανειακής ροής | Τεχνητοί υγρότοποι οριζόντιας υποεπιφανειακής ροής | Υβριδικοί τεχνητοί υγρότοποι | Βιοαποικοδόμηση | Φυτοεξυγίανση | Απόδοση τεχνητών υγροτοπικών συστημάτων | Απόδοση τεχνητών υγροτότων | Πρόσληψη από φυτά | Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
 10. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, ΔΙΑ60
 11. 2
 12. 2
 13. 233
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία, κατηγοριοποιεί τα τεχνητά υγροτοπικά συστήματα ως προς την ικανότητά τους να απομακρύνουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές ενώσεις Φ.Ε. αντλώντας τα στοιχεία της μέσω της πρόσφατης βιβλιογραφίας.

   Στο 1ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία αναζήτησης των βιβλιογραφικών δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα εργασία.

   Στο 2ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι κατηγορίες των Φ.Ε. όπως ταξινομούνται, με ιδιαίτερη έμφαση στις επικρατέστερες, καθώς αναλύεται η πορεία, η τύχη τους στο περιβάλλον, η αδυναμία των μονάδων επεξεργασίας να τις αποδομήσουν, καθώς και οι περιβαλλοντικές - οικοτοξικολογικές επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα.

   Στο 3ο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα είδη υγροτοπικών συστημάτων που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο λειτουργίας τους και άλλους σημαντικούς παράγοντες, με σκοπό να γίνει κατανοητός ο συσχετισμός τους με την αποτελεσματικότητά τους στην αποδόμηση των Φ.Ε.

   Στο 4ο κεφάλαιο, γίνεται καταγραφή των βιβλιογραφικών αποτελέσματων/αναφορών των τελευταίων ετών, σε συγκεντρωτικούς πίνακες με στοιχεία ποσοστώσεων, προκειμένου να συγκριθούν και να αξιολογηθούν κατ’ αντιστοιχία τα υγροτοπικά συστημάτα ανά Φ.Ε..

   Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όπως αυτά προέκυψαν από τις αναφερόμενες βιβλιογραφικές ανασκόπησεις καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές που διαφαίνονται για το συγκεκριμένο θέμα.

  • The thesis categorizes constructed wetlands (CWs) systems in terms of removal efficiency for specific pharmaceutical compounds (PhCs) through the search of recent literature.

   In the following chapters, reference is made to PhCs that are mostly detected in water systems, due to their ability to escape conventional wastewater treatment plants (WWTPs) and to the wetland systems that have been developed up to now, that target the degradation of these compounds.

   The 1st chapter, presents the methodology of searching for bibliographic data contained in this thesis.

   The 2nd chapter, presents the categories of PhCs with particular emphasis on the predominant ones, as well as their environmental fate, the inability of treatment units to remove them, and the environmental-ecotoxicological impacts on water systems.

   The 3rd chapter discusses the types of wetland systems that have been studied up to now regarding their main characteristics, operation and other important factors, in order to understand their correlation with their effectiveness in the PhCs degradation.

   The 4th chapter compiles the bibliographic results and references from recent years into summary tables with percentage data, in order to compare and evaluate wetland systems by PhCs class.

   Finally, in the fifth chapter, conclusions are drawn.

   In the chapter, the bibliographic results/reports of the last years (2015-2022), are recorded, in summary tables with quota data, in order to compare and evaluate the wetland systems by PhCs.

   Finally, the 5th chapter summarizes the conclusions.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές