Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής ευθύνης Ευρωπαϊκών και Ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές – Πράσινη επιχειρηματικότητα

Good environmental responsibility practices of European and Greek companies in the context of adaptation to climate change – Green entrepreneurship (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΠΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Κλιματική αλλαγή, Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 11. 5
 12. 17
 13. 29
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την κλιματική αλλαγή και με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα από τις βιομηχανίες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

   Η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και η υλοποίηση δράσεων και επενδύσεων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των βιομηχανιών με σκοπό την μείωση των εκπομπών τους στην ατμόσφαιρά και τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εφαρμογή πρακτικών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης τόσο των αποβλήτων όσο και του νερού αποτελούν τις κύριες πρακτικές των «πράσινων επιχειρήσεων».

   Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της ΕΕ να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη.

   Για την επίτευξη των όμως αυτών στόχων απαιτούνται ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

  • In this thesis, data are presented about climate change and the practices applied in the European Union and in Greece by the industries to adapt to climate change.

   The implementation of environmental management systems and the implementation of actions and investments that contribute to the protection of the environment and to the strengthening of the environmental awareness of local communities, the modernization of the equipment of the industries in order to reduce their emissions into the atmosphere and to reduce the use of natural resources, the use of renewable energy sources, the implementation of reuse and recycling practices of both waste and water are the main practices of "green businesses".

   Business adaptation to climate change will strengthen the competitiveness of EU industry, creating quality jobs and supporting EU efforts. to become energy independent.

   In order to achieve these goals, however, private and public investments are required.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές