Δημοσίευση Διοικητικών Διαδικασιών του Δημοσίου ως Ανοικτά Συνδεδεμένα Δεδομένα. Η περίπτωση του Εθνικού Μητρώωου Διοικητικών Διαδικασιών - MITOS

Public Sector Processes Publication as Linked Open Data. Tha National Registry of Public Services case study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΤΣΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. Χριστοπούλου, Ελένη
 9. Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα | Επεξεργασία Ανοικτών Συνδεδεμένων Δεδομένων | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών Δημοσίου | mitos.gov.gr | Core Public Service Vocabulary (CPSV) | Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP)
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 11. 3
 12. 12
 13. Περιέχει Κατάλογο Σχημάτων & Πίνακα Συντομογραφιών.
  • Η διάθεση των διαδικασιών του δημοσίου ως Ανοικτά Συνδεδεμένα Δεδομένα είναι κρίσιμη για την προαγωγή της διαφάνειας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την επέκταση της δημοκρατικής συμμετοχής, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για την καινοτομία.


   Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο "Δημοσίευση Διοικητικών Διαδικασιών του Δημοσίου ως Ανοικτά Συνδεδεμένα Δεδομένα" διερευνά την μετατροπή και δημοσίευση διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΜΔΔ) "Mitos" σε ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα κατά προτυποποίηση & μοντελοποίηση CPSV-AP ( Core Public Service Vocabulary Application Profile). Το ΕΜΔΔ παρουσιάζει δομημένες περιγραφές δημοσίων υπηρεσιών, με πληροφορίες για τα βήματα, την νομοθεσία, το κόστος, τις προϋποθέσεις και άλλα στοιχεία, καθώς και δικαιολογητικά, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω ΑΡΙ ή της Βιβλιοθήκης Σημασιολογικών Δεδομένων.


   Η μελέτη επικεντρώνεται στην περίπτωση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών, το οποίο αποτελεί μια πλούσια πηγή δεδομένων, η οποία μέχρι στιγμής παραμένει αναξιοποίητη. Με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών και προσαρμογών από τη βιβλιογραφία, αναδεικνύουμε τις διαδικασίες και τα βήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική δημοσίευση αυτών των δεδομένων.

  • The provision of public procedures as Open Linked Data is critical for promoting transparency, enhancing efficiency, and extending democratic participation, while simultaneously creating new opportunities for innovation.


   The present thesis titled "Publishing Public Administrative Procedures as Open Linked Data" investigates the conversion and publication of procedures from the National Registry of Administrative Procedures (NRAP) "Mitos" into open linked data according to CPSVAP standardization & modeling. The NRAP presents structured descriptions of public services, with information on the steps, legislation, cost, prerequisites, and various other elements, as well as documentation, which are available through API or Semantic Data Library.


   The study, therefore, focuses on the case of the National Registry of Administrative Procedures, which is a rich source of data that has so far remained untapped. Using contemporary methodologies and adaptations from literature, we highlight the procedures and steps necessary for the effective publication of these data.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές