ΠΡΟΩΡΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

PREMATURE FAILURES IN FLEXIBLE PAVEMENTS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΑΒΡΙΑ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Τσινόπουλος, Στέφανος
 8. Σφακιανάκης, Μανόλης
 9. Οδοποιία, εύκαμπτα οδοστρώματα, φθορές, πρόωρες αστοχίες, ρηγματώσεις, παραμορφώσεις, αποσύνθεση, λείανση αδρανών, αδρανή υλικά, άσφαλτος, ασφαλτικά υλικά, ασφαλτομίγματα, εργαστηριακοί έλεγχοι, κυκλοφοριακός φόρτος, υπέρβαρα οχήματα, παγετός, απόψυξη, υγρασία, αντιολισθηρότητα, grip tester, FWD, τροχαυλάκωση, επιφανειακές φθορές, δομική αντοχή
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΄ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 11. 4
 12. 12
  • Τα οδοστρώματα, είναι υποδομές οι οποίες έχουν τεράστιο κατασκευαστικό αλλά και περιβαλλοντικό κόστος. Όταν διαχειρίζονται σωστά αποδίδουν μεγάλο όφελος στην κοινωνία, τόσο άμεσο (μειωμένος χρόνος μετακίνησης, λιγότερο κόστος  μετακίνησης, λιγότερα ατυχήματα, μικρότερο κόστος συντήρησης των οχημάτων κ.α.), όσο και έμμεσο (ασφαλή και άνετη μετακίνηση των οχημάτων).

   Για τον λόγο αυτό, η μελέτη, η κατασκευή και η συντήρησή τους πρέπει να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής, κατά την οποία η ποιότητα και η απόδοσή τους θα είναι οι βέλτιστες.

   Όμως, από τη στιγμή που κατασκευάζονται και παραδίδονται στην κυκλοφορία, βρίσκονται υπό την καταστρεπτική δράση διάφορων εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του οδοστρώματος.

   Παράγοντες όπως, τo φορτίο των οχημάτων, η ποιότητα των υλικών, οι περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία, κύκλοι ψύξης - απόψυξης) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα που θα εμφανιστούν με διάφορες μορφές και θα επηρεάσουν την ποιότητα του οδοστρώματος και θα μειώσουν το χρόνο ζωής τους.

   Οι ρηγματώσεις, οι παραμορφώσεις και οι καθιζήσεις είναι τα κυριότερα από αυτά τα προβλήματα.

   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επικεντρώνεται στην περιγραφή των αστοχιών που εμφανίζονται πρόωρα, μειώνοντας την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει το οδόστρωμα στους οδηγούς, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται το οδόστρωμα από τους διάφορους εξωτερικούς παράγοντες και παρουσιάζει τη μεθοδολογία επισκευής τροχαυλάκωσης που ακολουθείται σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της χώρας.

  • Flexible pavements are infrastructures that have significant construction and environmental cost. When managed properly, they provide great benefits to society, both indirectly (safe and comfortable vehicle movement) and directly (reduced travel time, lower travel costs, less accidents, lower vehicle maintenance costs, etc.).

   For this reason, pavement design, construction and maintenance must ensure the maximum possible lifespan, in which their quality and performance will be the best. However, once they manufactured and get open to traffic, they are under the destructive action of various external factors, which negatively affect the quality of the pavement.

   Factors such as vehicle load, material quality, environmental conditions (moisture, temperature, freeze-thaw cycles) can cause problems that will occur in various forms and will affect the quality of the pavement, reducing their lifespan.

   Cracks, distortions, and segregation are the main among these issues.

   Present master thesis focuses on the description of the failures that occurs prematurely, reducing the quality and safety that the pavement offers to drivers, analyzes how the pavement is affected by the various external factors, and presents the rutting repairing methodology that is followed on a modern highway in the country.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές