Αξιολόγηση Αιολικών Πάρκων

Wind farm assessment methodology (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΜΑΚΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. Πολύζος, Σεραφειμ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Μέλος ΣΕΠ ΔΧΤ/ΣΘΕΤ ΕΑΠ
 8. ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 9. Αξιολόγηση αιολικού πάρκου, ΑΠΕ
 10. ΔΧΤ61
 11. 58
 12. 15
  • Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται ο σκοπός, οι στόχοι και η δομή της μελέτης, καθώς και μια επισκόπηση των κύριων θεμάτων που θα αναλυθούν και εξηγεί την ανάγκη για την αξιολόγηση αιολικών πάρκων στο πλαίσιο της ανανεώσιμης ενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι γενικές έννοιες και οι αρχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξετάζεται η αιολική ενέργεια, οι στόχοι και οι προκλήσεις της χρήσης τους.


   Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες, περιλαμβανομένου ενός ορισμού και των βασικών αρχών που τις διέπουν. Εξετάζονται τα διάφορα είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, η αιολική, η υδροηλεκτρική και άλλες. Επιπλέον, αναφέρονται οι στόχοι και τα αποτελέσματα τους σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στην κατάσταση της Ελλάδας. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η αιολική ενέργεια ως μια από τις κύριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρουσιάζονται οι γενικές έννοιες που σχετίζονται με την αιολική ενέργεια, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, καθώς και οι διάφορες χρήσεις της.


   Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται λεπτομερώς με τις ανεμογεννήτριες, τους διάφορους τύπους τους, τον σχεδιασμό και την απόδοσή τους. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια των αιολικών πάρκων, ο τρόπος λειτουργίας τους και η οικονομική τους ωφέλεια. Στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια οικονομική ανάλυση για ένα αιολικό πάρκο στην Εύβοια, χρησιμοποιώντας ανεμογεννήτριες τύπου Vestas V90-3 MW. Η ανάλυση αποσκοπεί στην αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας του αιολικού πάρκου, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παράμετρους και κριτήρια. Στη συνέχεια αναφέρονται τα συμπεράσματα της μελέτης, οι προοπτικές και οι πιθανές εξελίξεις στον τομέα των αιολικών πάρκων. Τέλος, παρατίθενται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των πληροφοριών και των επιστημονικών αναφορών που αναφέρονται στην εργασία. Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τα κύρια θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των αιολικών πάρκων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών, της οικονομικής απόδοσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

  • The first chapter of the thesis discusses the purpose, objectives, and structure of the study, providing an overview of the main topics to be analyzed and explaining the need for evaluating wind parks within the context of renewable energy. The second chapter presents and examines the fundamental concepts related to renewable energy, including a definition and the basic principles that govern it. The various types of renewable energy sources are explored, such as solar energy, wind energy, hydroelectric power, and others. Additionally, the targets and achievements of renewable energy sources on a global and European level are discussed, with a focus on the situation in Greece. The fourth chapter focuses on wind energy as one of the primary renewable energy sources. It introduces the general concepts associated with wind energy, its advantages and disadvantages, as well as its various applications.

   The fifth chapter provides a detailed analysis of wind turbines, which are the devices that convert the kinetic energy of the wind into electrical energy. The different types of wind turbines are analyzed, including the differences between vertical and horizontal-axis turbines, as well as the basic components of a wind turbine. The design and performance of wind turbines are also examined, along with the most efficient types of wind turbines. The sixth chapter explores the concept of a wind park, which consists of groups of wind turbines operating together to generate electrical energy. General information is presented regarding the operation of a wind park, and various types of wind parks are discussed. The economic benefits for consumers from the use of wind parks are also considered, and the status of wind parks in Greece and Europe is presented.

   The seventh chapter conducts an economic analysis for a wind park in Evia, using Vestas V90-3 MW wind turbines. The analysis aims to evaluate the economic sustainability and efficiency of the wind park, taking into account various parameters and criteria. Finally, the conclusions of the study are summarized, highlighting the main findings and the acquired knowledge. The prospects and potential developments in the field of wind parks are also discussed. Additionally, the sources used for information collection and scientific references cited in the study are provided. This study offers a comprehensive overview of the evaluation of wind parks, encompassing concepts, technologies, design, economic performance, and environmental impacts, as well as the challenges that need to be addressed for their effective utilization and advancement.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές