ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. Λαγγούσης, Ανδρέας
 8. Λαγγούσης, Ανδρέας | Δέμης, Σωτήριος
 9. Υγεία κι Ασφάλεια Εργασίας | ΣΑΥ-ΦΑΥ | Τεχνικός Ασφαλείας
 10. ΔΧΤΔΕ
 11. 3
 12. 92
 13. 0
  • Η ασφάλεια εργασίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα σε κάθε επάγγελμα. Η απουσία ασφάλειας στον χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, ασθένειες ή ακόμα και θανάτους. Για τον λόγο αυτόν, η ασφάλεια εργασίας πρέπει να θεωρείται πρωτεύον ζήτημα της καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας ενός εργοταξίου. Ο χώρος του εργοταξίου, αποτελεί έναν σύνθετο χώρο με μεγάλες πιθανότητες ατυχήματος. Πλέον στη χώρα μας, υπάρχουν νόμοι για την υπεράσπιση της ασφάλειας των εργαζομένων κάτι το οποίο δεν ήταν πάντα αυτονόητο. Για αυτόν τον σκοπό έχει καθιερωθεί νομικά η παρουσία του τεχνικού ασφαλείας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας σε οποιοδήποτε εργοταξιακό χώρο. Η δουλειά του αποτελείται από την αξιολόγηση των κινδύνων, την ανάλυση των ελαττωμάτων του συστήματος ασφαλείας και τη σχεδίαση των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων. Η αξιολόγηση των κινδύνων αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την αποφυγή των ατυχημάτων καθώς εντοπίζονται και αξιολογούνται οι διάφοροι κίνδυνοι σε συγκεκριμένους χώρους. Έπειτα, όλα τα μέσα ασφαλείας θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και μελετημένα προκειμένου να προληφθούν πλήρως όλες οι πιθανότητες εμφάνισης απειλών για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, γιατρός εργασίας είναι το άτομο εκείνο, το οποίο φροντίζει για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Οι υποχρεώσεις του αποτελούνται από την αξιολόγηση του περιβάλλοντος εργασίας και των συνεπειών που φέρουν στην ανθρώπινη υγεία, τον έλεγχο της υγείας των εργαζομένων με σκοπό την διάγνωση επαγγελματικών ασθενειών και την θεραπεία αυτών. Επιπροσθέτως, ο γιατρός εργασίας είναι το άτομο εκείνο το οποίο μπορεί να συμβουλέψει τον εργοδότη σε θέματα ασφάλειας και υγείας όπως και να επιθεωρήσει τις θέσεις εργασίας για σχετικά ζητήματα. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των γενικών κινδύνων μέσα στο εργοτάξιο καθώς και η βιβλιογραφική επισκόπηση της ισχύουσας νομοθεσίας στην Ελλάδα, η παρουσίαση στατιστικών μετρήσεων της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας των ατυχημάτων και του εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης σε ποσοτικά διαγράμματα όπως επίσης και ο έλεγχος και η διεξαγωγή συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση επάρκειας σχεδίου ασφάλειας και υγείας και φακέλου υγιεινής και ασφάλειας σε τρία ενδεικτικά έργα.
  • Workplace safety is an important issue in every profession. The absence of safety in the workplace can lead to injuries, illnesses, or even deaths. For this reason, workplace safety should be considered a primary issue in the daily management and operation of a business. The construction site, in particular, is a complex space with a high likelihood of accidents. It is a given that in our country there are now laws for the defense of worker safety, something that was not always self-evident. For this purpose, the presence of the safety technician has been legally established, who is responsible for developing, implementing, and maintaining safety standards at any workplace. His/Her job consists of assessing risks, analyzing the deficiencies of the safety system, and designing the necessary safety measures to prevent accidents. Risk assessment is one of the most powerful tools for avoiding accidents as various hazards are identified and evaluated in specific areas. Then, all safety measures should be appropriately designed and studied to fully prevent all potential threats to human health. The occupational physician is the person who also takes care of health and safety issues at work. His/Her duties consist of assessing the work environment and its effects on human health, monitoring the health of workers for the diagnosis of occupational diseases and their treatment. In addition, the occupational physician is the person who can advise the employer on safety and health issues and inspect the workplaces for related issues. The purpose of this work is to present and analyze the general hazards within the construction site, as well as to provide a literature review of the current legislation in Greece. Additionally, statistical estimates of accidents from the Greek statistical service and the national social insurance agency will be presented in quantitative charts. Furthermore, this work will include the inspection and conclusion drawn from the analysis of the adequacy of safety and health plans and the hygiene and safety file in three indicative projects.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές