Δημόσιες Συμβάσεις Τεχνικών Έργων – Αποτελεσματική Διαχείριση και Αντιμετώπιση Συνήθων Προβλημάτων

PUBLIC CONTRACTS FOR TECHNICAL WORKS – EFFECTIVE MANAGEMENT AND PROBLEM SOLVING (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΞΥΛΑΠΕΤΣΙΔΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 222
 7. Δέμης, Σωτήριος
 8. Μπάκος, Δημήτριος
 9. Δημόσια Σύμβαση Έργου, Ν.4412/2016, Ν.4782/2021, στάδια Δημόσιας Σύμβασης Έργου, συνήθη προβλήματα
 10. Διαχείριση Δημόσιων Συμβάσεων
 11. 2
 12. 16
 13. 8
 14. Περιέχει πίνακες, γραφήματα
  • Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της Ενότητας ¨Διπλωματική Εργασία¨ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ¨Διαχείριση Τεχνικών Έργων¨ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έχει ως αντικείμενό της τον εντοπισμό των συνηθέστερων προβλημάτων κατά την διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων, από το πρωτογενές αίτημα έως και την παραλαβή τους, και την ανεύρεση τρόπων αντιμετώπισής τους. Αρχικά γίνεται αναφορά στη Νομοθεσία που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, στον Νόμο 4412/2016, ως τον σημαντικότερο, και ένα πλήθος τροποποιήσεων και αναθεωρήσεών του που υπήρξαν από την έκδοσή του έως σήμερα. Ο Νόμος 4412/2016 καθόρισε τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων διότι εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Πρόσφατα, την άνοιξη του 2021, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4782/2021 που στόχο έχει την αναμόρφωση και την απλούστευση των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων. Με την μελέτη της κείμενης νομοθεσίας γίνεται ο διαχωρισμός των σταδίων μιας δημόσιας σύμβασης έργου σε τρία μέρη: στο προδιαγωνιστικό στάδιο, από το πρωτογενές αίτημα έως και την έγκριση δημοπράτησης του έργου, στο διαγωνιστικό στάδιο, από την έγκριση και δημοσίευση της διακήρυξης του έργου έως και την απόφαση ανάδειξης αναδόχου και το στάδιο εκτέλεσης και υλοποίησης του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης έως και την οριστική παραλαβή του έργου. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων έργων, προέκυψαν δυσλειτουργίες και προβλήματα όπως οι τεράστιες εκπτώσεις, η γραφειοκρατία και η χρονοβόρα διαδικασία ανάθεσης που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα του έργου και τον χρόνο κατασκευής του. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που προκύπτουν σε καθένα από τα στάδια της σύμβασης, όπως αυτά προαναφέρθηκαν. Για τον εντοπισμό της συχνότητας των προβλημάτων διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε τεχνικές υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αξιολογήθηκαν και αποτέλεσαν δεδομένα που οδήγησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την ανάδειξη των συνηθέστερων προβλημάτων. Στην συνέχεια γίνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με απώτερο στόχο τον βέλτιστο και ασφαλέστερο τρόπο διαχείρισης της δημόσιας σύμβασης έργου, την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • This thesis was prepared and submitted under the scope of the Postgraduate Programme “Technical Project Management¨ of the Hellenic Open University. Its main aim is the critical identification of the most common problems in the management of public works contracts, and the proposition of ways to successfully overcome them. The thesis begins with an initial reference to the most important piece of Legislation that governs the Public Works Contracts (Law 4412/2016) and of the relevant subsequent number of amendments and revisions that have taken place until today. It should be noted that Law 4412/2016 defined the Public Works Contracts because it harmonized the Greek legislation with the European directives 2014/24 / EU and 2014/25 / EU. Recently, in the spring of 2021, Law 4782/2021 was published, which aims to reform and simplify public procurement procedures. According to the study of the current legislation, the stages of a public works contract are divided into three parts: the pre-tender stage, from the primary request to the approval of the project auction, in the tender stage, from the publication of the project announcement until the decision appointment of a contractor and the stage of execution and implementation of the project, from the signing of the contract until the final receipt of the project. During the implementation of public procurement management procedures certain common setbacks and problems that were identified can be mentioned as, huge discounts, bureaucracy and the time-consuming award process, that have an impact on the quality of the project and its construction time. Suggestions are then made to address these problems with the ultimate goal of the best and safest way of managing the public works contract, the complete and timely implementation of the project and the most efficient use of the financial resources of the state and the European Union.
 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.