Εφαρμογή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον Τομέα της Παιδείας. Η συμβολή τους στην επίλυση του προβλήματος Φοιτητικής Στέγης

Implementation of Public-Private Partnership contracts (PPP) on education projects. Their contribution to solving the student housing problem (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 169
 7. Μπάκος, Δημήτρης
 8. Βατάλης, Κων/νος
 9. ΣΔΙΤ, παιδεία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φοιτητική Στέγη
 10. ΔΧΤ 60
 11. 10
 12. 150
  • Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσει το ζήτημα των Συμπράξεων ΣΔΙΤ και, πιο συγκεκριμένα, των ΣΔΙΤ που σχετίζονται με την κατασκευή φοιτητικών καταλυμάτων για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) συνιστούν μια ελκυστική μορφή παράδοσης έργων για πολλούς δημόσιους φορείς λόγω των πιθανών πλεονεκτημάτων τους, τα οποία περιλαμβάνουν ταχύτερη ολοκλήρωση έργων, λιγότερες καθυστερήσεις έργων και μειωμένο κόστος έργου. Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας καλείται συχνά να επωμιστεί ένα μέρος του οικονομικού βάρους και να προσφέρει τις υπηρεσίες (Yuen, 2020). Οι ΣΔΙΤ έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς, όπως οι υποδομές (δρόμοι, γέφυρες και σιδηρόδρομοι), το περιβάλλον (απόβλητα, νερό και λύματα) και την κοινωνία (κατοικία, βιβλιοθήκες, υγειονομική περίθαλψη και αναψυχή) (Υπουργείο Η.Π.Α. Εκπαίδευση, 2020). Στο πλαίσιο μιας ΣΔΙΤ, ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στην προμήθεια και την υλοποίηση ενός έργου, το οποίο είναι επωφελές για τη συγκέντρωση του φορέα (π.χ. των πανεπιστημίων) στην περιοχή του έργου του. Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της αξιοποίησης των ΣΔΙΤ στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια με έμφαση την ανέγερση φοιτητικής στέγης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν της μελέτης περίπτωσης όπου ενισχύθηκε με τη συνέντευξη με τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από τη συνολική μελέτη διαπιστώθηκε ότι η συμβολή των ΣΔΙΤ στην κατασκευή της φοιτητικής στέγης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι καταλυτική και οι επόμενες ενέργειες αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την ταχεία κατασκευή φοιτητικών κατοικιών, επιλύοντας έτσι το πιεστικό πρόβλημα του πανεπιστημίου.
  • Abstract This thesis will examine the issue of PPP Partnerships and, more specifically, PPPs related to the construction of student accommodation for the University of Crete. Public-private partnerships (PPPs) are an attractive form of project delivery for many public agencies because of their potential benefits, which include faster project completion, fewer project delays and reduced project costs. In addition, the private sector is often called upon to shoulder part of the financial burden and provide the services (Yuen, 2020). PPPs have been used to implement initiatives in many sectors, including infrastructure (roads, bridges, and railways), environment (waste, water, and wastewater), and society (housing, libraries, health care, and recreation) (U.S. Department of .A. Education, 2020). Under a PPP, the private sector takes a greater role in the procurement and implementation of a project, which is beneficial for the concentration of the entity (eg universities) in its project area. Bearing in mind the aforementioned, the purpose of this paper is to investigate the utilization of PPPs in the field of Education and in particular in Greek Universities with an emphasis on the construction of student housing at the University of Crete. The methodology followed was the case study where it was strengthened by the interview with the Deputy Director of the Technical Projects Directorate of the University of Crete. From the overall study it was found that the contribution of PPPs in the construction of the student housing of the University of Crete is catalytic and the next actions are expected to result in the rapid construction of student housing, thus solving the pressing problem of the university. Key words: PPP, education, University of Crete, Student Housing
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές