Οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός τεχνικού έργου

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Νικόλαος Πνευματικός
 8. Τεχνικά έργα, MS Project, Primavera
 9. ΔΧΤ61
 10. 16
  • Περίληψη Εισαγωγή: Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια γίνεται μια προσέγγιση της παρουσίασης και της σπουδαιότητας του χρονικού και του οικονομικού προγραμματισμού αναφορικά με τα τεχνικά έργα. Θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν τα οφέλη, τα πλεονεκτήματα και τα με1ιονεκτήματα τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και πρακτικό μέσα από την παρουσίαση ενός χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού σε σχέση με την διάνοιξη μιας σήραγγας. Μεθοδολογία: Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναδείξει την σπουδαιότητα της εφαρμογής του χρονικού και του οικονομικού προγραμματισμού αναφορικά με τα τεχνικά έργα και τα προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι εργοληπτικές εταιρείες αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρεται μέσα από την χρήση αυτών των πρακτικών αλλά και των λογισμικών προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτελέσματα: Η εργασία θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ζητημάτων που αφορούν την χρήση, τα αποτελέσματα και τη σπουδαιότητα του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού, ανάλυση των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αυτών και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των σημαντικότερων λογισμικών για την εργασία αυτού του είδους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση αναφορικά με την διάνοιξη μιας σήραγγας, στην βάση του θεωρητικού πλαισίου που αναλύθηκε στο πρώτο μέρος.
 11. Hellenic Open University
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές