Εφαρμογή συστήματος σεισμικής μόνωσης για την σεισμική αναβάθμιση υφιστάμενου ασύμμετρου πολυώροφου κτιρίου και σύγκριση με συμβατικές μεθόδους ενίσχυσης

Application of seismic base isolation system for seismic upgrading of existing non-symmetrical multi-storey building and comparison with conventional methods of strengthening (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΕΡΓΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Παναγιωτάκος Τηλέμαχος
 8. Παναγιωτάκος Τηλέμαχος | Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος | Χατζηγεωργίου Γεώργιος
 9. Σεισμική Μόνωση | Ενισχύσεις | Αντισεισμικός σχεδιασμός | Ανελαστικές αναλύσεις
 10. Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών (ΣΜΑ 50), Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις (ΣΜΑ 61)
 11. 1
 12. 14
 13. 3
 14. Περιλαμβάνει: Εικόνες, Πίνακες, Διαγράμματα
 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. & ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την σύγκριση της σεισμικής αναβάθμισης ενός υφιστάμενου ασύμμετρου πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, ανάμεσα στην εφαρμογή συστημάτων σεισμικής μόνωσης, σε σχέση με συμβατικές μεθόδους ενίσχυσης όπως μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος, χρήση ινοπλισμένων πολυμερών, προσθήκη νέων τοιχωμάτων κ.α..

   Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο συμβατικός τρόπος αντισεισμικού ανασχεδιασμού και οι συμβατικές μέθοδοι ενίσχυσης, σε επίπεδο μέλους και σε επίπεδο ολόκληρου φορέα, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 και τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

   Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται εν συντομία ο τρόπος λειτουργίας της σεισμικής μόνωσης βάσης και των συστημάτων με την οποία επιτυγχάνεται.

   Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κτίριο που θα μελετηθεί και θα ανασχεδιασθεί, και το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό των κτιρίων με τα χαρακτηριστικά των κατασκευών προ του 1984. Για το κτίριο αυτό θα πραγματοποιηθεί η αποτίμηση του κτιρίου με ανελαστικές στατικές αναλύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 και τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), θεωρώντας τα γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά, λεπτομέρειες όπλισης και τρόπο θεμελίωσης όπως ίσχυαν  την εποχή εκείνη.

   Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται σεισμική αναβάθμιση του κτιρίου με χρήση των  κατάλληλων  συμβατικών μεθόδων ενίσχυσης που θα απαιτηθούν με βάση τα αποτελέσματα της αποτίμησης, και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ανελαστικών στατικών αναλύσεων της ενισχυμένης κατασκευής.

   Στο πέμπτο κεφάλαιο εφαρμόζεται σεισμική αναβάθμιση του κτιρίου με κατάλληλο σύστημα σεισμικής μόνωσης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ανελαστικών αναλύσεων χρονοϊστορίας της σεισμικά μονωμένης κατασκευής.

   Τέλος, στο κεφάλαιο έξι συγκρίνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των προηγούμενων κεφαλαίων, και εξάγονται συμπεράσματα για την τεχνικοοικονομικά καταλληλότερη επιλογή σεισμικής αναβάθμισης της κατασκευής.

  • The purpose of this thesis is to compare the strengthening of an existing non-symmetrical multi-story building, constructed from reinforced concrete, between seismic isolation systems and conventional methods of strengthening, like reinforced concrete jackets, usage of fiber-reinforced polymer, adding new reinforced concrete walls e.t.c..

   In the first chapter, the conventional method of seismic redesigning and the conventional strengthening methods are presented, for a member and for a structural system, according to Eurocode 8-Part 3 and the Greek code of Regulations of Interventions (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

   In the second chapter, is briefly presented the working method of seismic isolation and the systems with which it is achieved.

   The third chapter presents the building that will be studied and redesigned, and which is representative of buildings with the characteristics of constructions before 1984. For seismic evaluation of this building, inelastic static analyses will be carried out in accordance with the Eurocode 8-Part 3 and the Greek code of Regulations of Interventions (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), considering the geometric and mechanical characteristics, details of reinforcement, and the foundation method as they applied at that time.

   In the fourth chapter, the building is strengthened against earthquakes using the appropriate conventional methods that will be required based on the evaluation results, and the results of the inelastic static analyses of the strengthed structure are presented.

   In the fifth chapter, the building is strengthened against earthquakes using a suitable seismic isolation system, and the results of inelastic time history analyses of the seismically isolated structure are presented.

   Finally, in the chapter six the results of the analyses of the previous chapters are compared, and conclusions are drawn for the technically and economically most appropriate choice of seismic strengthening of the structure.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές