Σύγχρονες προσεγγίσεις και προκλήσεις στη μουσειακή επικοινωνία: συγκριτική μελέτη μουσείων ασιατικής τέχνης.

Contemporary approaches and challenges in museum communication: a comparative study of museums of Asian art. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΓΙΑ ΚΑΟΥΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. μουσειακή επικοινωνία, ασιατική τέχνη, Μουσείο Victoria & Albert, Ινστιτούτο Smithsonian, ψηφιακή εικόνα
 9. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων/ ΔΠΜ51
 10. 23
 11. 30
 12. 24
  • Η επιτυχία ενός πολιτιστικού οργανισμού εξαρτάται από μια συστηματική διαδικασία, αντίστοιχα, ενώ καθορίζονται στόχοι, και αναλύονται οι συνθήκες και οι προγραμματισμένες δράσεις που συμβάλλουν και ταυτόχρονα στοχεύουν επίτευξη των στόχων.
   Σε αυτή την διπλωματική εργασία, διευκρινίζεται η ορολογία διαχείρισης και οι επιμέρους λειτουργίες, αποδεικνύοντας ότι η διοικητική οργάνωση και ο οικονομικός σχεδιασμός για την επίτευξη πολιτιστικών στόχων είναι απαραίτητοι. Παράλληλα, τονίζεται και επισημαίνεται η μεγάλη σημασία που έχει η ψηφιακή εικόνα για την προώθηση ενός οργανισμού και την καλύτερη επικοινωνία με το κοινό του.
   Πραγματοποιείται μια μελέτη περίπτωσης για το μουσείο Victoria & Albert και για το Ίδρυμα Smithsonian, ενώ εξετάζεται η εκπροσώπηση της ασιατικής τέχνης στην Ελλάδα. Η πολυετής τους εμπειρία, η επάρκειά τους στη διοικητική και οικονομική διαχείριση και οργάνωση αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής, ενώ η ψηφιακή τους εικόνα είναι σημαντική για να κατανοηθεί η πρακτική που χρειάζεται να ακολουθούν τα μουσεία. Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες διερεύνησης της διοικητικής οργάνωσης και ο ρόλος του οικονομικού Σχεδιασμού, καθώς και της ψηφιοποίησης στην πραγματοποίηση πολιτιστικών στόχων. Ειδικότερα, εστιάζει στη μελέτη αυτών των διαδικασιών για την εκπλήρωση των στόχων των δεδομένων μουσείων που εξετάζονται και εξάγονται συμπεράσματα από θεωρητικές και εμπειρικές μεθόδους ανάλυσης, σχετικά με την εφαρμογή ορθών διοικητικών οργανωτικών πρακτικών και σχεδιασμού πολιτιστικών οργανισμών.

  • The success of a cultural organization depends on a systematic process, respectively, while setting goals, and analyzing the conditions and planned actions that contribute and at the same time aim to achieve the goals.
   In this diploma thesis, management terminology and individual functions are clarified, proving that administrative organization and financial planning to achieve cultural goals are necessary. At the same time, it emphasizes and highlights the great importance of the digital image for the promotion of an organization and better communication with its audience.
   A case study is being conducted for the Victoria & Albert Museum and the Smithsonian Foundation, while the representation of Asian art in Greece is examined. Their many years of experience, their competence in administrative and financial management and organization is a representative example of practical application, while their digital image is important to understand the practice that museums need to follow. Efforts are currently being made to investigate the administrative organization and the role of financial planning, as well as digitization in the realization of cultural goals. In particular, it focuses on the study of these processes to fulfill the objectives of museum data examined and conclusions are drawn from theoretical and empirical methods of analysis, regarding the implementation of good administrative organizational practices and design of cultural organizations.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές