Υγιεινή και ασφάλεια στην βιομηχανία -εκτίμηση κινδύνου και εκπαίδευση προσωπικού

Health and safety in industry, risk assessment and staff training (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. Κων/νος Λουπασάκης Καθηγητής ΕΜΠ
 8. Κων/νος Λουπασάκης -Λαγκούσης Ανδρέας
 9. Υγιεινή και Ασφάλεια | επαγγελματικός κίνδυνος | επαγγελματικές ασθένειες | έρευνα με ερωτηματολόγιο
 10. ΔΧΤΔΕ - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 2
 12. 15
 13. 7
  • Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΕΑΠ για το πρόγραμμα σπουδών «Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΔΧΤ». Αντικείμενο της διπλωματικής είναι η υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της βιομηχανίας, η εκτίμηση κίνδυνου και η εκπαίδευση των εργαζομένων. Στο κύριο μέρος ασχολείται με τα εργατικά ατύχημα, τα μέτρα προστασίας, τη νομοθεσία και τους θεσμούς που είναι υπεύθυνοι για την διασφάλισή τους. Ερευνώντας τη βιβλιογραφία και τη νομοθεσία, βρίσκουμε πού οφείλονται τα ατυχήματα και πώς μπορούν να ληφθούν μέτρα προστασίας, ώστε να μην ξανασυμβούν, και κάτω από ποιες διαδικασίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα εργοστάσιο ανακατασκευής βαρέων οχημάτων που απασχολεί 137 εργαζομένους στον χώρο της παραγωγής και οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με εργατικά ατυχήματα. Δόθηκε άδεια να διενεργηθεί η έρευνα αλλά χωρίς να επιτραπεί να αναφερθεί το όνομα της εταιρίας για ευνόητους λογούς. Στην έρευνα συμμετείχαν όσοι θέλησαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Υπήρξε ένα ικανοποιητικό και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων σε όλα τα τμήματα, επαρκές για να δώσει ασφαλή συμπεράσματα. Συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι πως η συνεχής εφαρμογή μέτρων προστασίας και η ύπαρξη αρμοδίων φορέων προστασίας, όπως ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας, είναι απαραίτητη στο να μην υπάρχουν εργατικά ατυχήματα ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να συμβούν. Επιπλέον, ότι μια μικρή έρευνα σε μορφή διενέργειας εκτίμησης κίνδυνου αποκόμισε χρήσιμα συμπεράσματα για τα εργατικά ατυχήματα και τα αίτιά τους.
  • This master diploma thesis was prepared within the framework of Postgraduate Programme of H.O.U. for the course "Engineering Project Management DCHT". The aim of this diploma thesis was health and safety in industry, risk assessment and employee training. In the main part of this thesis, occupational accidents, safety measures, legislations and institutions responsible for their application are being thoroughly discussed. By searching the literature and related legislations, the causes behind occupational accidents are revealed and the way that safety measures can be applied and prevent accidents as well as the circumstances under which these measures are applicable are presented. This survey took place in a reconstruction factory of heavy vehicles which employs 137 workers in the production sector facing the possibility of occupational accidents. Permission was obtained to conduct this research, but the name of the company was not revealed for obvious reasons. Only the workers that accepted to answer the questionnaire have participated in this survey. The statistical sample of participants is considered satisfactory and adequate for the extrapolation of safe conclusions. Overall, this study led to the conclusion that the constant application of safety measures and the existence of safety personnel such as work physician and safety technician is an absolute requirement for the prevention, or at least the minimization, of occupational accidents. Furthermore, it is concluded that in such a limited survey similar to the estimation of risk assessment, useful conclusions for occupational accidents and their sources can be drawn.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές